Plan- och bygglag, från den 2 maj 2011

Underrättelse

För alla åtgärder som kräver lov eller förhandsbesked är vi på miljö- och byggnadsförvaltningen skyldiga att underrätta närmsta grannar, det gäller även för åtgärder som är planenliga.

Skulle den tänkta åtgärden avvika på något sätt eller att det inte finns någon byggrätt skickas det precis som förut ett brev till dig som är närmsta granne där du kan lämna synpunkter.

Handläggningstid

Enligt lag ska ditt ärende handläggas inom tio veckor från och med att det är komplett. Tiden får förlängas en gång med högst tio veckor. Vi har i vissa fall förkortat handläggningstiden, läs vår tjänstegaranti för att veta mer.

Kontrollansvarig

Ska du utföra ett större projekt krävs en kontrollansvarig. Det är en person som har en självständig hållning till projektet. Den kontrollansvariges uppgift är att kontrollera så att bygget uppfyller gällande lagar och regler.

Kontrollplan

För alla åtgärder som kräver lov eller anmälan ska det finnas en kontrollplan.

Det är du som byggherre som ansvarar för att det finns en kontrollplan för det aktuella projektet.

Krav på tillgänglighet

Redan i bygglovet prövas kraven på utformning, byggnadens lämplighet, tomtens och byggnadens tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga.

Vi på miljö- och byggnadsförvaltningen prövar redan vid ansökan att du som byggherre uppfyller gällande regler. Reglerna står i Boverkets byggrelger.

Startbesked

Alla åtgärder som kräver lov eller anmälan får du inte påbörja innan du fått ett bygglov och startbesked.

För en anmälan får du inget bygglov utan endast ett startbesked.

Slutbesked

Vi på miljö- och byggnadsförvaltningen måste ha skrivit ut ett slutbesked till dig innan du får börja använda det du sökt lov eller gjort en anmälan för.

Laga kraft

Alla beslut och förhandsbesked som har blivit beviljade ska kungöras i tidningen "Post- och Inrikes Tidningar".

Att ett beslut vinner laga kraft innebär att du inte kan få ditt lov överklagat i efterhand.

 

Har du haft invändningar på ett lov har du tre veckor på dig att överklaga beslutet. Övriga personer har fyra veckor på sig att överklaga.


Informationsägare: Fredrik Björkman, Byggnadsinspektör, tfn 0554-192 13
Sidan uppdaterad av: Fredrik Björkman 2012-09-25 07.25.00
Namn
 
E-post
   
Sidan är granskad men behöver rättas
Dra reglaget till höger för att skicka formuläret
Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.