1
Pågående arb.

Pågående arbeten

1
 •  
 •    
 • Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
  Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
 • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil
Fakturaadress
FE 1407
645 88 Strängnäs

Fler kontaktuppgifter

Behöver jag söka marklov, rivningslov, bygglov eller göra anmälan?

Bygglov

Det är många åtgärder som kräver bygglov. Det krävs bland annat lov för att bygga nytt, bygga till eller sätta upp en skylt inom detaljplanelagda områden.

Det är de tätbebyggda områdena som främst omfattas av detaljplan. Utanför detaljplanelagda områden och ej så kallad sammanhållen bebyggelse är följande åtgärder bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus:

 • Bygga till max 50 procent av huvudbyggnad, dock högst 30 m2 byggnadsarea.

 • Bygga fristående uthus, garage och andra mindre komplementbyggnader om max 50 procent av huvudbyggnaden, dock högst 30 m2 byggnadsarea. Undantag kan gälla för kulturhistoriskt intressanta byggnader och miljöer. Kontakta oss gärna för mer information om din byggnad.

Bygga nytt

För att bygga nytt behöver du för det mesta bygglov. För mindre kompletteringsåtgärder till en- och tvåbostadshus som t ex friggebod eller växthus (max 15 kvm) krävs inget bygglov. Det är också tillåtet att bygga en större komplementbyggnad på max 25 kvm utan bygglov.

Tänk på att det däremot krävs en skriftlig anmälan till oss. Om du bor på landet finns mer generösa regler när du vill bygga en ny komplementbyggnad eller en byggnad för jordbrukets behov. Kontakta oss gärna för mer information.

Klicka på länken för mer information om Attefallshus och tillbyggnad.

Bygga till

Tillbyggnader kräver oftast bygglov. Hit räknas allt som ökar byggnadens volym. Det är tillåtet att bygga en tillbyggnad på max 15 kvm till ett en- eller tvåbostadshus utan bygglov. Tänk på att det däremot krävs en skriftlig anmälan till oss.

Om du bor på landet finns mer generösa regler när du vill bygga till. Kontakta oss gärna för mer information.

Klicka på länken för mer information om Attefallshus och tillbyggnad.

Göra en annan ändring

Om du ska inreda en byggnad med någon ytterligare bostadslägenhet eller lokal för handel, hantverk eller industri måste du söka bygglov. Det gäller oavsett var byggnaden ligger.

Det krävs också bygglov för att sätta upp skyltar inom detaljplanelagda områden. Däremot krävs inte bygglov för att ändra rumsindelningen eller göra någon annan inre ändring. Beroende på ändringens omfattning kan det behövas en skriftlig anmälan till oss.

Kontakta oss gärna för mer information.

Ändrad användning

Om du ska använda en byggnad på ett nytt sätt behöver du bygglov, även om du inte behöver ändra något i byggnaden.

Bygglov krävs även om du bara använder en del av byggnaden på ett nytt sätt. 

Tidsbegränsat lov

Ett tidsbegränsat lov kan du söka om åtgärden uppfyller något eller några men inte alla krav för ett bygglov.

Rivningslov

Om du ska riva en byggnad på landet krävs det i de flesta fall en rivningsanmälan. De åtgärder som inte kräver bygglov kräver inte heller rivningslov eller anmälan.

Marklov

Du ska söka marklov om du schaktar eller fyller ut på din tomt så att höjdläget ändras. Oftast kan man göra förändringar på ca 0,5 meter utan att ansöka om marklov.

I vissa områden t ex inom Lövenstrand och Runnevål är det reglerat i detaljplanen hur stora förändringar som får göras.

I samband med ansökan om bygglov för att bygga nytt bostadshus ingår markförändringarna i lovet. En separat ansökan behöver inte göras i de fallen.

Anmälan

För åtgärder som inte kräver lov krävs det en anmälan när du till exempel ska:

 • ändra i en byggnad så att bärande konstruktioner berörs eller planlösningen avsevärt påverkas
 • installera eller väsentligt ändra hissar, eldstäder, rökkanaler, anordningar för ventilation, vatten och avlopp (när det gäller vatten och avlopp gäller kravet såväl byggnad som tomt)
 • göra en ändring som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad
 • göra vissa rivningsåtgärder
 • underhålla värdefulla byggnader om det regleras i detaljplan eller områdesbestämmelser.

Installera eldstad

Information till dig som tänker köpa och installera en eldstad.

Läs mer