3
Pågående arb.

Pågående arbeten

3
  •  
  •    
  • Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
     
    Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
     
  • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil
Fakturaadress
FE 1407
645 88 Strängnäs

Fler kontaktuppgifter

Ordlista

Den här listan ger korta förklaringar till facktermer och begrepp från byggbranschen.

Om du håller markören över ord som är skrivna i blå text på sidorna ser du förklaringen. Om du klickar på ordet kommer du till den här sidan, och kan passa på att gå igenom andra fackord.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J K  L  M  N  O  P Q  R  S  T  U  V  X  Y  Z  Å  Ä  Ö

A 

Allmän väg

Väg som förklarats vara allmän eller byggts och upplåtits såsom allmän enligt väglagen. Allmän väg hålls av staten genom Vägverket eller av en kommun.

Altan

En öppen utbyggnad som används som uteplats. Bestämmelserna om bygglov och bygganmälan för altaner varierar mellan olika kommuner.

Andelstal

Anger hur stor andel en fastighet har i en gemensamhetsanläggning eller annan samfällighet. Andelstalet brukar uttryckas i procent, som ett bråktal (t.ex. 1/50) eller absoluttal (t.ex. andelen 1). I en gemensamhetsanläggning fördelas kostnaderna för utförande och drift av anläggningen efter de deltagande fastigheternas andelstal.

Anmälningspliktig åtgärd

En åtgärd som inte behöver lov kan kräva anmälan, det vill säga vara anmälningspliktig. Exempel på sådana åtgärder kan vara rivning, ändring och tekniska installationer. En anmälningspliktig åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden gett ett startbesked.

B

Balkong

En utskjutande byggnadsdel, ovanför marken, som används som ”uteplats”.

Bebygga 

Att förse ett område med ett eller flera byggnadsverk.

Bebyggelse

En samling av byggnadsverk som inte enbart består av andra anläggningar än byggnader.

Bouppteckning

Förteckning över samtliga tillgångar och skulder hos t.ex. ett dödsbo. Även själva förfarandet att ta fram en sådan förteckning kallas bouppteckning.

Bruttoarea BTA

Summan av arean i samtliga våningar, mätt vid omslutande ytterväggars utsidor.

Byggfelsförsäkring

Är till för att täcka kostnader för att avhjälpa eventuella fel i husets konstruktion, material och utförande. Försäkringen gäller i tio år efter godkänd slutbesiktning. Den är knuten till huset, oavsett ägare.

Byggherre

Den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten 

Bygglov

Skriftligt tillstånd att uppföra, bygga om, bygga till en byggnad, förändra fasad och tak samt för att ändra användning av byggnaden med mera.

Byggnad

En varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den.

Byggnadsarea BYA

Area som en byggnad upptar på marken. Balkong/altan lägre än 3 meter över marknivån räknas in.

Byggnadsavgift

Om man utan lov utför en åtgärd som fordrar bygglov, marklov eller rivningslov tas en byggnadsavgift ut. Avgiften är fyra gånger vad det skulle ha kostat att få bygglov för åtgärden.

Byggnadsverk

En byggnad eller annan anläggning.  

Byggrätt

Bestämmer hur stor en byggnad får vara och var inom en fastighet en byggnad får placeras. Regleras i detaljplan.

Byggprodukt

En produkt som är avsedd att stadigvarande ingå i ett byggnadsverk.

C

Carport

Öppet garage för uppställning av bilar. Bygglovspliktig enligt samma bestämmelser som garage och andra komplementbyggnader.

D

Detaljplan

Reglerar hur mark- och vattenområden får användas och vilka byggnader eller anläggningar som får finnas, samt storleken på dessa. Planen kan vara mer eller mindre omfattande. Fastighetsbildning och bygglov ska i princip alltid följa en gällande detaljplan.

Detaljplaneavgift

Se Planavgift

Dödsbo

En avliden persons tillgångar och skulder, som förvaltas av dödsbodelägarna, testamentsexekutor eller boutredningsman.

E

Enskild VA-anläggning

Inom områden som saknar allmänt vatten- och avloppsnät kan fastighetsägare få tillstånd att installera någon typ av enskild avloppsanläggning. Tillstånd lämnas av kommunens miljönämnd, eller motsvarande.

Enskild väg

 Väg som inte är allmän väg. En enskild väg kan höra till en enda fastighet eller vara gemensam för flera fastigheter.

F

Fastighet, fastighetsbeteckning

All mark i landet är indelad i fastigheter som har en särskild beteckning inom kommunen (namn och nummer) t.ex. Berga 1:8 i Lyckeby kommun. Gränserna för en fastighet kan ändras bara genom beslut av lantmäterimyndighet (fastighetsbildning).

Fastighetsbildning

Åtgärder genom vilka indelningen av fastigheter ändras, nya fastigheter bildas, servitut bildas, ändras eller upphävs. Fastighetsbildning sker genom en lantmäteriförrättning.

Fastighetsplan, fastighetsplaneavgift

Bestämmer markens indelning i fastigheter och om servitut, ledningsrätt med mera samt om gemensamhetsanläggningar.

Friggebod

Populär benämning på bod eller småstuga som får uppföras utan bygglov. Inom varje småhustomt får man uppföra mindre byggnader på tillsammans maximalt 15 kvadratmeter med en nockhöjd på högst 3 meter. De får inte placeras närmare än 4,5 meter från tomtgränsen.

Förbindelsepunkt

Den punkt där fastighetens ledningar ska kopplas till den allmänna anläggningen för vatten och avlopp.

Förhandsbesked

Kommunen kan ge förhandsbesked om ifall en åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen. Beslutet går att överklaga.

Förhandsförfrågan

Ställs till tjänsteman i kommunen och besvaras oftast muntligt. Kan inte överklagas.

G

Gatukostnad

Kostnad för åtgärder som är avsedda att tillgodose behovet av allmänna platser och gator.

Gemensamhetsanläggning

En anläggning som är gemensam för flera fastigheter, t.ex. vägar, avlopp eller anordningar för uppvärmning.

Gränsmärke

Typ av gränsutmärkning av en fastighetsgräns i terrängen. Det finns många olika slag av gränsmärken eller gränsmarkeringar, t.ex. dubbar, borrhål, rör, råstenar och rösen.

Gränspunkt

 Ett läge i terrängen som definierar en fastighetsgräns och som är beslutad vid fastighetsbildning eller fastighetsbestämning. Gränspunkten definierar gränsen oavsett om den är markerad med ett gränsmärke i terrängen eller är omarkerad.

H

Höjdkurva

Sammanbinder punkter med samma höjd över medelvattenståndet på en karta.

I

Inmätning

Mätning för att bestämma ett föremåls läge i ett geografiskt referenssystem (koordinatsystem).

Inskrivning

Anteckning i inskrivningsregistret om en rättslig åtgärd som rör en fastighet. Inskrivningen kan gälla lagfart, inteckning eller upplåtelse av servitut eller annan rättighet. Inskrivningsärenden handläggs av inskrivningsmyndighet.

Inskrivningsmyndighet

Den myndighet hos tingsrätten som registrerar bland annat lagfarter, inteckningar, avtalsservitut och nyttjanderätter. Inskrivningsmyndigheter finns vid sju tingsrätter i landet, i Hässleholm, Eksjö, Uddevalla, Norrtälje, Mora, Härnösand och Skellefteå

Inteckning

Inskrivning av panträtt i fastighet eller tomträtt med ett visst penningbelopp. I dagligt tal menas med inteckning den handling, pantbrevet, som inskrivningen grundas på.

K

Kontrollansvarig

Kontrollerar och bestyrker att ett bygge utförs enligt myndigheternas krav. Kan ha riksbehörighet eller godkännas av kommunen för enskilda projekt. Från och med utgången av år 2012 måste kontrollansvarig vara certifierad.

Komplementbyggnad

Fristående uthus, garage och andra mindre byggnader som hör till ett en- eller tvåbostadshus. Komplementbyggnader är bygglovspliktiga om inte planen anger annat. Jämför ”friggebod”.

Kontrollplan

I kontrollplanen för ett byggprojekt anges vilken kontroll som ska utföras, vilka intyg och övriga handlingar som ska lämnas samt vilka anmälningar som ska göras till kommunen under arbetet.

Kvartersmark

Mark som enligt en detaljplan inte ska vara allmän plats eller vattenområde. 

L 

Laga kraft

Ett beslut, t.ex. ett fastighetsbildningsbeslut eller en detaljplan, eller en dom har vunnit laga kraft när det inte kan överklagas. Det kan antingen bero på att tiden för överklagande har gått ut eller att det inte finns rätt att överklaga beslutet.

Lägeskontroll

Kontroll av placeringen av en byggnad både i plan- och höjdläge. Se även utstakning.

Ledningsrätt

Ledningsrätt innebär rätt för den som äger en ledning för allmänt behov, t.ex. en kraftledning eller kommunal vatten- och avloppsledning, att utnyttja utrymme för ledningen på en fastighet. Ledningsrätt bildas vid en lantmäteriförrättning. Ledningsrätten är obegränsad till tiden.

M

Marklov

Skriftligt tillstånd som krävs för schaktning eller fyllning, om det avsevärt ändrar markens höjdläge. Ansökan om marklov ska göras hos kommunen.

Mur

En vertikal, oftast bärande konstruktion av stenar som lagts ovanpå varandra. Stenarna kan vara av natursten, tegel, betong, slipers eller annat material. Fordrar vanligtvis bygglov.

N

Nybyggnad

Uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd byggnad till en ny plats.

Nybyggnadskarta

Dokument, karta och beskrivning, som sammanfattar av kommunen kända data om fastigheten. Ska ofta beställas från kommunen inför ett byggprojekt.

Obligatorisk ventilationskontroll, OVK

Om du är ägare till ett småhus där från- och tilluften regleras med fläktar, är du skyldig att låta en behörig besiktningsman utföra en första kontroll av systemet för att få ett bra inomhusklimat.

Områdesbestämmelser

För begränsade områden som inte omfattas av detaljplan kan i stället områdesbestämmelser reglera bebyggelsen och användningen av mark och vatten.

Ombyggnad

Ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas.

P

Pantbrev

 Ett bevis utfärdat av inskrivningsmyndigheten om att en fastighetsägare fått inteckning i sin fastighet av ett visst belopp.

Plan- och bygglagen, PBL

Lag som innehåller bestämmelser om planläggningen av mark och vatten och om byggande. Länsstyrelserna har tillsyn över plan- och byggnadsväsendet i länet och samverkar med kommunerna i planläggningen. Boverket har den allmänna uppsikten i landet.

Planavgift

Planavgift är en avgift som kommunen kan ta ut av fastighetsägarna i ett område för att täcka de kostnader man haft för detaljplaneringen. Det är vanligt att den tas ut i samband med bygganmälan.

Plank

Ogenomsiktlig och tät inhägnad som är högre än ett normalt staket. Kan bestå av trä eller något annat material. Bygglov krävs vanligtvis.

Planläggning

Arbetet med att ta fram en regionplan, en översiktsplan, en detaljplan eller områdesbestämmelser.

Plushöjd

Punkter på en tomtkarta eller situationsplan som visar höjden över medelvattenståndet.

R

Rivningslov

Inom områden med detaljplan fordras rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader, om inte planen säger något annat.

Rivningsplan

Av en rivningsplan ska framgå vilka demonterings- och rivningsmetoder som ska användas, vilka skyddsåtgärder som ska vidtas, hur rivningsmaterial återanvänds eller återvinns samt hur miljöfarligt avfall omhändertas.

Rågång

Äldre benämning på gräns mellan olika byar. I dagligt tal idag används rågång ofta i samma betydelse som gräns i skogsmark.

S

Sakägare

 Begreppet används bland annat vid prövning av bygglov och vid lantmäteriförrättningar. I det senare fallet kallas vanligtvis alla fastighetsägare som berörs av en förrättning för sakägare.

Samfällighet

Gemensamt ägd och förvaltad mark för t.ex. en by eller för ett antal fastighetsägare, som samverkar för att tillgodose gemensamma behov. Kan gälla vägar, vatten, avlopp, jakt- och fiskevård och liknande.

Samfällighetsförening

 En sammanslutning av delägare som bildats för att förvalta en samfällighet, t.ex. en marksamfällighet eller en anläggningssamfällighet.

Sammanhållen bebyggelse

Bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark.   

Sektionsritning

Tvärsnitt i figur, genomskärning av en byggnad.

Servitut

Ett servitut ger en fastighet rätt att utnyttja en annan fastighet på ett visst sätt. Det kan t.ex. gälla rätt till utfartsväg eller att dra fram ledningar på annan fastighet. Servitut kan bildas vid förrättning eller genom privata avtal. Servitut är inte tidsbegränsade.

Situationsplan

Tomtkarta som redovisar byggnadens storlek och placering samt avstånd till tomtgränser, infart med mera.

Slutbesked

Byggnadsnämndens slutbesked innebär att byggnadsverket får tas i bruk. Man får till exempel inte flytta in i en byggnad förrän den är godkänd med ett slutbesked om inte byggnadsnämnden beslutar annat.

Startbesked

Ett startbesked behövs för att få påbörja en byggnads-, rivnings- eller markåtgärd. Observera att enklare ärenden där byggnadsnämnden ej anser att tekniskt samråd är nödvändigt ges startbesked i samband med beviljat bygglov. I ett sådant ärende bör man som byggherre invänta att beslutet vinner laga kraft innan åtgärder påbörjas.

Svartbygge


Byggnadsåtgärder som utförts utan lov. Kommunen har skyldighet att ingripa som tillsynsmyndighet.

T

Tekniskt samråd

När ett lov har beviljats eller en anmälan har gjorts hålls ett tekniskt samråd hos byggnadsnämnden. Då går man igenom hur arbetet ska planeras och organiseras, förslaget till kontrollplan och handlingarna i övrigt.

Terrass

En anlagd, plan avsats, t.ex. ett plant tak med balustrad eller liknande (takterrass) eller en ”avsats” på terrasshus.

Tillbyggnad

Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym.

Tillfällig åtgärd

I vissa fall kan kommunen bevilja bygglov för en tillfällig åtgärd. Ett sådant lov kan beviljas för högst 10 år, och efter ny prövning förlängas i ytterligare 2 x 5 år. Tiden får aldrig överskrida 20 år.

Tomt

Ett område som inte är en allmän plats men som omfattar mark avsedd för en eller flera byggnader och mark som ligger i direkt anslutning till byggnaderna och behövs för att byggnaderna ska kunna användas för avsett ändamål

Tomträtt

Nyttjanderätt till en hel fastighet som upplåts för visst ändamål, t.ex. bostad, under obestämd tid och mot en årlig betalning i pengar.

U

Underhåll

En eller flera åtgärder som vidtas i syfte att bibehålla eller återställa en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde.

Utmärkning

Utmärkning innebär att man varaktigt markerar en fastighetsgräns i terrängen. Det kan gälla att sätta ut gränsmärken eller att röja efter gränsen.

Utstakning

Överföring av mätdata från karta till fysisk markering av punkter på tomten. Utstakningen är underlag för utmärkningen, om sådan ska ske.

V

Vägförening

Äldre sammanslutning av fastigheter med uppgift att ansvara för väghållningen inom ett område. Sedan 1998 får inte nya vägföreningar bildas. En vägförenings vägar anses numera vara en gemensamhetsanläggning och själva föreningen en samfällighetsförening. Begreppet vägförening kan ändå leva kvar i samfällighetsföreningens namn.

Ö 

Öppenarea, ÖPA

Del av byggnad som inte omsluts av väggar.

Översiktsplan

Visar hur kommunen i stora drag tänker sig utvecklingen av bebyggelse och användning av mark- och vattenområden. Planen är inte juridiskt bindande.