Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil

Fler kontaktuppgifter

Lagar och regler vid byggnation

Vad, var och hur du får bygga styrs av plan- och bygglagen.
I kommunen finns det även upprättade detaljplaner, områdesbestämmelser och en gällande översiktsplan för områden inom kommunens gränser där olika regler gäller.

Vad är en detaljplan?

En detaljplan reglerar hur mark- och vattenområden får användas och vilka byggnader eller anläggningar som får finnas, samt storleken på dessa. Planen kan vara mer eller mindre omfattande. Fastighetsbildning och bygglov ska i princip alltid följa en gällande detaljplan.

Vad är områdesbestämmelser?

För begränsade områden som inte omfattas av detaljplan kan i stället områdesbestämmelser reglera bebyggelsen och användningen av mark och vatten.

Vad är en översiktsplan?

Visar hur kommunen i stora drag tänker sig utvecklingen av bebyggelse och användning av mark- och vattenområden. Planen är inte juridiskt bindande.

Kils kommuns översiktsplan

Vad ansvarar byggherren för?

Byggherre kallas du som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten.

Som byggherre har du det fulla ansvaret för att byggnaden eller anläggningen uppfyller kraven i plan- och bygglagstiftningen. Du ansvarar för att kontrollera byggandet under hela processen. Kraven ska uppfyllas även om du inte behöver bygglov eller behöver göra en anmälan.

Vad ansvarar myndighetsnämnden för?

Myndighetsnämnden ska se till att du som byggherre tar ditt ansvar. Skulle ditt bygge strida mot reglerna eller medföra fara för människors liv eller hälsa har myndighetsnämnden rätt att stoppa det. Myndighetsnämnden ska även lämna information till allmänheten om plan- och bygglagsfrågor.

Samhällets krav

Redan i bygglovet prövas kraven på bland annat utformning, byggnadens lämplighet, tomtens och byggnadens tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Reglerna står i Boverkets byggregler.

Andra lagar och regler

Om den åtgärd som du tänkt utföra inte omfattas av plan- och bygglagen är du som medborgare skyldig att ta reda på om någon annan lag gäller. Andra regler som du måste följa är till exempel hänsynsreglerna i miljöbalken och väglagen.