Verksamhet med eget vatten

Tomflaskor närbild

Livsmedelsföretag som har egen brunn istället för kommunalt dricksvatten, omfattas av dricksvattenföreskrifterna (SLVFS 2022:12). Vattnet måste vara av dricksvattenkvalitet och ska analyseras regelbundet.

Dricksvattenanläggningen (vattenverket) ska registreras hos myndighetsnämnden. Anmäl din anläggning via vår e-tjänst.  


För dricksvattenanläggningar gäller särskilda bestämmelser, bland annat följande:

 • Det ska finnas ett undersökningsprogram. Undersökningsprogrammet ska fastställas av myndighetsnämnden.
 • Dricksvattnet ska vara hälsosamt och rent. Detta innebär bland annat att det måste uppfylla de gränsvärden som finns i bilaga 1 i dricksvattenföreskrifterna.
 • Mindre anläggningar, som producerar mindre än 10 m3 per dygn eller försörjer färre än 50 personer med dricksvatten, måste ha larm för pH-justering och desinfektion. Om ytvatten används och det finns ett filter för att avskilja turbiditet måste det också finnas ett larm som utlöses vid förhöjd turbiditet.

Du kan läsa mer om vad det innebär att ha eget vatten på den här sidan.

Vatten från annan producent

I vissa fall kan dricksvatten hämtas från annan producent som uppfyller kraven i dricksvattenföreskrifterna om inte det egna vattnet gör det. Det måste då finnas rutiner för att kontrollera exempelvis förvaring av vattnet och rengöring av behållare. Det egna vattnet kan ofta användas för disk och rengöring men vattnet måste ändå kontrolleras för att fastställa att det är tillräckligt rent.

Kontakta myndighetsstaben om du har frågor om vad som gäller för din verksamhet.

Undersökningsprogram

Du behöver skicka in ett förslag till undersökningsprogram till myndighetsnämnden. Myndighetsnämnden granskar sedan förslaget och om det uppfyller lagstiftningens krav så beslutar nämnden om att fastställa förslaget. Beslutet om fastställande gäller sedan i högst sex år. Undersökningsprogrammet ska ses över löpande och uppdateras vid behov.

I undersökningsprogrammet anger du hur många analyser per år som ska ske på dricksvattnet, vilka parametrar som ska analyser och vilka provtagningspunkter som kommer att användas.

Nedan följer kortfattat information om några av de analyser som måste utföras. Antalet undersökningar som anges nedan gäller de allra minsta anläggningarna (upp till 10 m3 per dygn). Större anläggningar behöver göra fler undersökningar enligt vad som framgår av tabellerna i bilaga 3 till dricksvattenföreskrifterna.

Utgående dricksvatten

Hur många analyser som krävs på utgående dricksvatten beror på vilken typ av dricksvattenanläggning du har. Antalet undersökningar som krävs framgår av tabell 2 i bilaga 3 till dricksvattenföreskrifterna.

Om den producerade mängden dricksvatten är mindre än 100 m3 per dygn finns det möjlighet att helt slippa utföra analyser på utgående vatten. Du som har en mindre anläggning behöver inte utföra analyser på utgående vatten om du kan visa för myndighetsnämnden att det inte sker någon kvalitetsförändring mellan utgående dricksvatten och dricksvatten hos användaren.

Parametrar för mikroorganismer och mikrobiologiska indikatorparametrar
 • Escherichia coli (E. coli)
 • Intestinala enterokocker
 • Koliforma bakterier
 • Odlingsbara mikroorganismer vid 22°C
Parametrar för kemiska ämnen samt övriga indikatorparametrar
 • Färg
 • Järn
 • Klor, endast om desinfektion sker med klorföreningar
 • Nitrit
 • pH
 • Turbiditet

Dricksvatten hos användaren – Provgrupp A

Undersökningar inom provgrupp A ska utföras minst en gång per år på dricksvatten hos användaren. Provgrupp A omfattar analyser av följande parametrar:

Parametrar för mikroorganismer och mikrobiologiska indikatorparametrar
 • Escherichia coli (E. coli)
 • Intestinala enterokocker
 • Koliforma bakterier
 • Långsamväxande bakterier
 • Odlingsbara mikroorganismer vid 22°
Parametrar för kemiska ämnen och övriga indikatorparametrar
 • Aluminium, endast om aluminium används i beredningen
 • Ammonium, endast om kloramin används i beredningen
 • Färg
 • Järn, endast om järn används i beredningen
 • Konduktivitet
 • Lukt
 • Mangan
 • Nitrit, endast om kloraminbehandling används i beredningen
 • pH
 • Smak
 • Turbiditet

Dricksvatten hos användaren – Provgrupp B

Analyser av parametrar inom provgrupp B ska utföras minst en gång var sjätte år och omfattar analys av följande parametrar:

Parametrar för mikroorganismer och mikrobiologiska indikatorparametrar
 • Aktinomyceter
 • Clostridium perfringens, parametern ska undersökas om råvattnet kommer från, eller påverkas av ytvatten eller om faroanalysen indikerar att det är nödvändigt att göra detta.
 • Escherichia coli (E. coli)
 • Intestinala enterokocker
 • Koliforma bakterier
 • Långsamväxande bakterier
 • Mikrosvamp
 • Odlingsbara mikroorganismer vid 22 °C
Parametrar för kemiska och radioaktiva ämnen samt övriga indikatorparametrar
 • 1,2-dikloretan
 • Akrylamid, beräknad, Parametern behöver beräknas bara om dricksvattnet kommer i kontakt med motsvarande polymer
 • Aluminium
 • Ammonium
 • Antimon
 • Arsenik
 • Bekämpningsmedel – aldrin, dieldrin, heptaklor, heptaklorepoxid
 • Bekämpningsmedel – enskilda Endast de bekämpningsmedel som antas förekomma i en vattentäkt behöver analyseras
 • Bekämpningsmedel – totalhalt
 • Bens(a)pyren
 • Bensen
 • Bisfenol A
 • Bly
 • Bor
 • Bromat
 • Cyanid
 • Epiklorhydrin, Parametern behöver beräknas bara om dricksvattnet kommer i kontakt med motsvarande polymer
 • Fluorid
 • Färg
 • Halogenerade ättiksyror (HAA)
 • Järn
 • Kadmium
 • Kalcium
 • Klorat, behöver endast undersökas när ett desinfektionsmedel som genererar klorat används för desinfektion
 • Klorid
 • Klorit, behöver endast undersökas när ett desinfektionsmedel som genererar klorat används för desinfektion
 • Konduktivitet
 • Koppar
 • Krom
 • Kvicksilver
 • Lukt
 • Magnesium
 • Mangan
 • Mikrocystin-LR, endast vid potentiella blomningar i vattentäkten eller beredningen
 • Natrium
 • Nickel
 • Nitrat
 • Nitrit
 • Oxiderbarhet 
 • PFAS 4, om faroanalysen indikerar att det är nödvändigt
 • PFAS 21, om faroanalysen indikerar att det är nödvändigt
 • pH
 • Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
 • Radon, endast för grundvatten
 • Selen
 • Smak
 • Sulfat
 • Tetrakloreten och trikloreten
 • Total alfaaktivitet, endast om grundvatten, antropogen tritiumkälla eller annan källa till artificiella radionukleider inom tillrinningsområdet.
 • Total betaaktivitet, endast om grundvatten, antropogen tritiumkälla eller annan källa till artificiella radionukleider inom tillrinningsområdet.
 • Trihalometaner (THM) – totalt
 • Tritium, endast om antropogen tritiumkälla i tillrinningsområdet
 • Turbiditet
 • Uran, endast för grundvatten
 • Vinylklorid, Parametern behöver beräknas bara om dricksvattnet kommer i kontakt med motsvarande polymer