Verksamhet med eget vatten

Tomflaskor närbild

Livsmedelsföretag som har egen brunn istället för kommunalt dricksvatten, omfattas av dricksvattenföreskrifterna (SLVFS 2001:30). Vattnet måste vara av dricksvattenkvalitet och ska analyseras regelbundet.

Dricksvattenanläggningen (vattenverket) ska registreras hos myndighetsnämnden. Använd den här blanketten. 


För dricksvattenanläggningar gäller särskilda bestämmelser, bland annat följande:

 • Det ska finnas driftsinstruktion och driftsansvarig för vattenverket.
 • Det ska tas fram en faroanalys för vattenverket. Faroanalysen ska fastställas av myndighetsnämnden.
 • Det ska finnas ett undersökningsprogram. Undersökningsprogrammet ska fastställas av myndighetsnämnden
 • Vattnet ska uppfylla de kvalitetskrav som anges i dricksvattenföreskrifterna.
 • Vattenverket ska uppfylla de krav som finns i föreskrifterna angående säkerhetsbarriärer, larm, beskrivning av vattenverket (brunnskonstruktionen) med mera.

  Kontakta myndighetsstaben om faroanalys och undersökningsprogram!

Provtagning och analyser

I undersökningsprogrammet anger du hur många analyser per år av vattnet som ska ske, vilka sorters analyser det handlar om och vilka provtagningspunkterna är. Nedan följer kortfattat information om några av de analyser som måste utföras. Mer detaljerad information finns i bilagorna till drickvattenföreskrifterna, se länk i högerspalten.

Normal kontroll av vattnet hos användaren ska utföras minst 2 gånger per år och omfattar analys av:

 • Odlingsbara mikroorganismer vid 22°C
 • Långsamväxande bakterier
 • Clostridium perfringens, endast om råvattnet kommer från eller påverkas av ytvatten
 • Koliforma bakterier
 • E-coli
 • Ammonium
 • Färg
 • Järn
 • Konduktivitet
 • Lukt och smak
 • Mangan
 • PH
 • Turbiditet.

Utvidgad kontroll av vattnet ska utföras minst en gång var tredje år och omfattar analys av:

 • Odlingsbara mikroorganismer vid 22°C, långsamväxande bakterier, koliforma bakterier, E.coli, intestinala enterokocker, Clostridium perfringens, actinomyceter, mikrosvamp, aluminium, ammonium, färg, järn, konduktivitet, lukt, pH, smak, turbiditet, antimon, arsenik, bekämpningsmedel, bensen, bens(a)pyren, bly, bor, bromat, cyanid, 1,2-dikloretan, fluorid, kadmium, koppar, krom, kvicksilver, nickel, nitrat, nitrit, PAH, radon (om grundvatten), selen, tetrakloreten och trikloreten, trihalometaner, kalcium, klorid, magnesium, natrium, oxiderbarhet, sulfat.

Vatten från annan producent

I vissa fall kan dricksvatten hämtas från annan producent som uppfyller kraven i dricksvattenföreskrifterna om inte det egna vattnet gör det. Det måste då finnas rutiner för att kontrollera exempelvis förvaring av vattnet och rengöring av behållare. Det egna vattnet kan ofta användas för disk och rengöring men vattnet måste ändå kontrolleras för att fastställa att det är tillräckligt rent.

Kontakta myndighetsstaben om du har frågor om vad som gäller för din verksamhet!