Enskilda avlopp

När det inte finns möjlighet att ansluta till det kommunala avloppsnätet måste du ordna en egen avloppsanläggning. Som fastighetsägare har du ansvar för att avloppsvatten från din fastighet renas tillräckligt innan det släpps ut.

Många enskilda avlopp uppfyller inte dagens krav på rening. Om du behöver åtgärda ditt avlopp eller anlägga ett nytt ska du söka tillstånd eller anmäla det hos myndighetsstaben.

Ansök via e-tjänsten "Ansökan/anmälan avloppsanläggning"

Innan du påbörjar anläggandet av avloppsanläggningen måste du få ett skriftligt tillstånd från miljökontoret.

För att skydda ditt dricksvatten från föroreningar, såsom kemikalier, bakterier och virus är det viktigt att ha en väl fungerande avloppsanläggning. En väl fungerande avloppsanläggning är också viktig för att förhindra näringsämnen att läcka ut i våra vattendrag och skapa övergödning. Övergödning är ett miljöproblem som leder till algblomning, syrebrist och fiskdöd.

Krav på rening och avgifter

Innan man anlägger en avloppsanordning måste man enligt miljöbalken (1998:808) söka tillstånd hos kommunens miljökontor. Detta då utsläpp av avloppsvatten regleras av miljöbalken och dess förordningar. Enligt miljöbalken ska avloppsvatten avledas och renas eller tas omhand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. Hur känslig omgivningen är påverkar hur hårda krav som ställs. Miljö- och hälsoskyddskontoret gör därför en bedömning i varje enskilt fall. Kraven måste vara rimliga i förhållande till nyttan för hälsa och miljö och inte leda till orimliga kostnader.

Enligt miljöbalken ska tillstånd sökas eller anmälan göras så snart man ska bygga om eller anlägga en ny avloppsanordning. För fastighetsägaren är skillnaden mellan anmälan eller tillstånd oftast liten. Ansökan om tillstånd eller anmälan görs till myndighetsstaben i Kil.

Det är fastighetsägaren som är skyldig att se till att avloppsanläggningen på fastigheten uppfyller miljöbalkens krav.

För handläggning av ditt ärende tas en avgift ut enligt myndighetsstabens taxa för tillsyn enligt miljöbalken. Du betalar en handläggningsavgift baserad på tiden det tar för oss att utreda och administrera ditt ärende. Avgiften varierar beroende på vilken typ av enskilt avlopp du ska ha.