Lagar för dig som har katt

Lagen om tillsyn över hund och katt (2007:1150)

Denna lag innebär att du som ägare ska ha den tillsyn och skötsel som krävs för att ditt djur inte orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Ditt djur ska också skötas på ett sådant sätt som tar hänsyn till djurets natur. Olägenhet i lagens mening kräver en mycket allvarlig störning. Det innebär att lagen inte kan tillämpas förrän avsevärda olägenheter uppstår. Om man upplever sådan olägenhet som krävs enligt lag ska Länsstyrelsen kontaktas.

Djurskyddslagen (2018:1192)

Utifrån djurskyddslagen finns det bestämmelser om de skyldigheter som kattägare har. Lagen kompletteras med djurskyddsförordningen (2019:66). Djurskyddslagen säger att djuren inte får lida, katter ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom. Misstänker man att en katt behandlas illa eller vansköts ska man kontakta Länsstyrelsen som bedriver tillsyn enligt djurskyddslagen. Du som anmäler har rätt att vara anonym.

Miljöbalken (1998:808)

Miljöförvaltningens uppdrag är bland annat att utreda om det finns olägenheter för människors hälsa med miljöbalken som stöd. Skador på planteringar, föroreningar i rabatter eller sandlådor, repade bilar och så vidare räknas inte som en sådan olägenhet. Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) säger att husdjur och andra djur som hålls i fångenskap ska förvaras och skötas så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer.

Enligt rättspraxis ska man som granne eller närboende tåla att en familj kan ha upp till några stycken katter. Att dessa katter har möjligheten att röra sig fritt utomhus och därmed vistas på såväl ägarens tomt och andra fastigheter ska accepteras. Domen säger också att det inte är ovanligt med katter i villaområden och att katter får vistas ute.