Årstidsvägen

Syftet med den planläggningen är att möjliggöra en ny förbindelse mellan Årstidsvägen och väg 715 för att underlätta logistiken, till, och inom, Stenåsens industriområde. 

Tillfart till området går via Stenåsvägen, norr om industriområdet, som i sin tur leder till rondell på väg 715. Ett genomförande av planen gör en cirkelrörelse möjligt där fordon kan åka in i Stenåsens industriområde i ena änden och ut ur området i den andra vilket underlättar trafikföringen för de tunga fordon som besöker industriområdet. En ny tillfart kortar även körsträckan för trafik som anländer söderifrån till industriområdet och förväntas minska andelen tung trafik som blandas med personbilstrafik vid infarten till en mataffär som ligger i norra delen av industriområdet. 

Planen upprättas med s.k. enkelt planförfarande enligt PBL 2010:900.

Planområdet ligger i Stenåsens industriområde, strax väster om Kils centrum.

Området angränsar i öster till Ånäsvägen, i norr respektive söder till industriområdet och i väster till väg 715.

Handlingar