KilArena

Entré KilArena

Planens syfte är att förändra det nuvarande användningsområdet från industriändamål till centrum- och industriändamål.

Planen utförs med enkelt planförfarande enligt Plan och bygglagen kapitel 5 § 28.

Handlingar