Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil

Fler kontaktuppgifter

Kils multisportarena

Ett förslag till detaljplan har upprättats för fastigheten Sannerud 2:94.

Syftet med planläggningen är möjliggöra uppförandet av en ny inomhusarena för idrott. Inom området planeras även för lokaler relaterade till verksamheten vid arenan som till exempel gym, sjukgymnastik- och naprapatmottagningar samt företagshälsovård, mindre sportshop, servering samt konferens- och kontorsutrymmen. Den huvudsakliga markanvändningen sätts därför till besöksanläggning (R) med preciseringen idrotts- och sportanläggning.

Då det ur planeringssynpunkt inte är önskvärt att låsa användningen enbart till idrotts- och sportändamål kommer användningen besöksanläggning att kombineras med användningarna kontor (K) och verksamheter (Z) vilket i stort motsvarar hur närliggande fastigheter utnyttjas. Marken inom planområdet är sedan tidigare planlagd för industriändamål men inte ianspråktagen för detta ändamål.

Planområdet ligger i centrala Kil cirka 500 meter nordväst om Kils resecentrum. Området avgränsas i söder av Industrigatan, i öster av väg 698 samt i norr och väster av intilliggande fastigheter.

Förslaget bedöms ha stöd i gällande översiktsplan.

Planförslaget finns tillgängligt för granskning under perioden 22 augusti - 10 september 2018

Granskningshandlingar finns under denna tid tillgängliga på följande plats:

  • Kils bibliotek, Storgatan 44, Kil. Öppettider måndag-torsdag kl 10-18 samt fredag kl. 10-16

Du som har synpunkter på planförslaget ska framföra dessa skriftligt till nedanstående postadress eller e-postadress.

Synpunkter ska ha inkommit senast den 10 september 2018

E-post: kommun@kil.se         

Postadress: Kils kommun, Myndighetsnämnden, Box 88, 665 23 Kil

Den som inte senast under granskningsskedet framför skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta planen.

Planen upprättas med standardförfarande enligt PBL 2010:900.