Lersätters industriområde

Vi har upprättat ett förslag till ny detaljplan för Lersätters industriområde och vill ha dina synpunkter.

Syftet med planläggningen är att ändra gatumarkens sträckning och utbredning inom planområdet. En ny lastnings- och lossningszon ökar möjligheten till nyttjande av järnvägstransporter för verksamheter i närområdet.

Planändringen ger även möjlighet att skapa större sammanhängande industritomter i och med att strategiskt belägen gatumark omvandlas till industrimark. I samband härmed utökas även den högsta tillåtna byggnadshöjden något. Vidare ändras användningen för en befintlig elnätstation från industri till specifikt elnätstation.

Planen upprättas med s.k. enkelt planförfarande enligt PBL 2010:900.

Landområdet är beläget direkt norr om det så kallade industrispåret på Lersätter.

Handlingar