Lund 4:36, Fagerås

Fageråshallen

Ett förslag till detaljplan för Lund 4:36 och del av Lund 4:4 har upprättats av miljö- och byggnadsnämnden, Kils kommun. 

Syftet med detaljplanen är att förbättra trafiksituationen runt Fagerås skola och Fageråshallen samt utöka parkeringsytan. Det sker genom att en bostadsfastighet i anslutning till infarten från Järnvägsgatan omvandlas till parkeringsplats samt att området ges separata, enkelriktade in- och utfarter. 

Detaljplanen hanteras med enkelt planförfarande enligt PBL (Plan- och Bygglagen).

Handlingar