Mats väg

Planens syfte och huvuddrag

Planens syfte är att möjliggöra uppförande av två friliggande enbostadshus inom området. Vidare ordnas planförhållandena upp inom området genom en justering av gränsen mellan fastigheten Halsmo 1:58 och vändplatsen som avslutar Mats väg.

Planen upprättas med normalt planförfarande.

Handlingar: