Mons backe förskola

Detaljplan för förskola Mons Backe, Vikstad 3:10 och del av Sannerud 1:436. 

Förslaget har stöd i översiktsplanen.

Läge

Planområdet är en del av Lövenstrandsområdet och är beläget inom tätorten Kil. Det ligger omedelbart norr om korsningen mellan länsväg 709 (Apertinsvägen) och länsväg 715 (gamla riksväg 61) och har sin södra gräns ca 700 meter nordöst om Kils centrum.

Området avgränsas i öster av Apertinsvägen, i väster av angränsande villabebyggelse, i söder av länsväg 715 och i norr av Frej Alsterlinds väg.

Syfte

Enligt nu gällande detaljplan ska den aktuella fastigheten användas för bostadsändamål. Planens syfte är nu att användningsmöjligheten ska breddas till att även omfatta skolverksamhet.

Handlingar: