Norra Välsätter 3:1 (Frykenhyllan)

Plankarta

Vi har upprättat förslag till ny detaljplan Norra Välsätter 3:1 (Frykenhyllan)

Syftet med planläggningen är att utöka kvartersmarken för bostadsändamål så att komplementbyggnader kan uppföras. Enligt gällande detaljplan ska marken inom berörd del av fastigheten användas för naturområde.

 Planen upprättas med normalt planförfarande enligt PBL 2010:900.

Handlingar