Södra Välsätter - del av

Detaljplan för del av Södra Välsätter, Södra Välsätter 1:6, 3:2-3:17 samt del av Södra Välsätter 3:1, Kils kommun

 

Syftet är att möjliggöra en utökning av byggnadsarean från dagens 50 m² för huvudbyggnad och 20 m² för komplementbyggnader till sammanlagt 120 m² per tomt.

Förslaget har stöd i översiktsplanen.

Handlingar: