Skommita-Tallåsen

Planområdet är en del av Lövenstrandsområdet och är beläget inom tätorten Kil. Planområdet omfattar främst fastigheten Vikstad 3:1 och omfattar drygt 9 ha varav drygt 4 ha utgör kvartersmark. Kils kommun äger all mark i planområdet inklusive befintlig anläggning för djurhållning i området (Tegelbackens stall).

Förslaget följer intentionerna i kommunens översiktsplan.
Planen upprättas med normalt planförfarande enligt Plan- och bygglagen 2010:900

Laga krafthandlingar