Timmermannen

En ny detaljplan för del av kvarteret Timmermannen har upprättats.

Planens syfte är att ge mellersta delen av kvarteret Timmermannen planbestämmelser som medger uppförande av liknande bebyggelse som finns i den södra delen.

Planen medger uppförande av byggnader i högst sex våningar som innehåller bostäder och/eller kontor med handel i bottenvåningen.

Planen upprättas med standardförfarande enligt PBL 2010:900.

Den aktuella planeringen bedöms ha stöd i gällande översiktsplan.

Det aktuella området omfattas av Detaljplan för del av kv. Timmermannen, antagen 2004-11-16. Området är idag planlagt för centrumändamål och bostäder i två våningar.

Handlingar