Upphävande av del av nya Runnevål

Ett förslag till upphävande av del av detaljplan har upprättats. Syftet med upphävandet är att möjliggöra för fastigheter i väster, att vid behov och utifrån efterfrågan, att utökas. Även efter upphävandet ska marken tillhöra fastighetsägaren för hembygdsgården men kan om så önskas genomgå en lantmäteriförrättning där delar av marken regleras och försäljs till närliggande fastigheter.

 

Planen har vunnit laga kraft