Del av kv Kommunhuset

Detaljplan för del av Kommunhuset 1 samt del av Sannerud 1:436

 

Syftet med planläggningen är att utöka byggrätten inom planområdet så att bebyggelse kan uppföras i upp till sju våningar, i första hand för att möjliggöra uppförandet av ett trygghetsboende i planområdets norra del. Användningen föreslås utökas från centrum och bostäder till centrum, bostäder och parkering. Detta för att möjliggöra flexibla parkeringslösningar inom kvarteret även om avstyckningar sker från nuvarande fastighet Kommunhuset 1.

Planen upprättas med ett standardförfarande enligt PBL 2010:900.