Kulskolan

 

Inom planområdet har förskoleverksamhet bedrivits under en längre tid med stöd av tidsbegränsat bygglov. Syftet med planläggningen är att bekräfta pågående användning och, förutom bostäder, även tillåta skola. Dessutom görs bostadsanvändningen mer flexibel genom att byggnader inte behöver uppföras friliggande.

Planen upprättas med enkelt planförfarande enligt PBL 2010:900.