Resecentrum

Delar av Betlehem 5, Freden 4, Sannerud 1: 436 och 1:859, stora Kil 1:1 och 1:9 samt Svärdet 7 och 8.

Kils kommun planerar att i samarbete med Värmlandstrafik bygga om området vid Kils järnvägsstation för att skapa bättre förutsättningar för resande. Syftet med planläggningen är möjliggöra ombyggnation av trafiksystemet i anslutning till Kils station. Regionala bussar ska kunna angöra på ett effektivt och säkert sätt samtidigt som oskyddade trafikanter ska värnas. Syftet är också att fördela allmän platsmark och kvartersmark på ett sådant sätt att miljön runt Storgatan får en mer stadslik karaktär med tydligare definierat gaturum. Planen upprättas med standardplanförfarande enligt PBL 2010:900.