Runnevåls skola

Syftet med planläggningen är att möjliggöra en alternativ användning av skolan samt att införa skydds- och varsamhetsbestämmelser för själva byggnaden. Vidare möjliggör planen att ett antal befintliga bostadshus kan ges mer ändamålsenliga tomter.

Förslaget bedöms ha stöd i den kommunomfattande översiktsplanen

Planen upprättas med normalt planförfarande enligt Plan- och bygglagen 2010:900

Handlingar