Stubberuds fritidsområde

 Plankarta

En ändring av detaljplanen för Stubberuds fritidsområde har upprättats.

Syftet med ändringen är att rätta till ett fel i detaljplanen för området genom att ta bort angiven maximal bruttoarea och ändra till maximal byggnadsarea.

Ändringen av motsvarande planbestämmelse är införd på plankartan.

Planen upprättas med enkelt planförfarande enligt PBL 2010:900.