Älgen 9 granskning

Ett förslag till ändring av detaljplanen för fastigheten Älgen 9 har upprättats. Syftet med ändringen av planen är att säkerställa pågående markanvändning och att pröva möjligheten för bostadsändamål på del av fastigheten Älgen 9. Detta för att kunna genomföra en avstyckning av bostadshuset på fastigheten. Planen syftar även till att pröva möjligheten till centrumändamål för resterande del av fastigheten Älgen 9.