Ändring av detaljplan för Kils Multisportarena

Planändringen syftar till att möjliggöra avstyckning av ECG Arena från fastigheten Sannerud 2:94.

Arenan ska styckas av och säljas men en avstyckning med nuvarande planbestämmelse är inte möjlig då byggrätten i planen är satt till 50 % och den nya fastigheten kommer att vara bebyggd till 100 %.

Planen upprättas med standardförfarande enligt PBL 2010:900.