Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil

Fler kontaktuppgifter

Dikartorp

Kils kommun har ett behov av detaljplanelagd mark för bostäder varav aktuellt område föreslås ianspråktas för ändamålet.

Området är sedan tidigare ett utpekat utvecklingsområde i en fördjupning av översiktsplanen för Lövenstrand (2002). Vidare har kommunen i sin översiktsplan angett att Kils tätort ska utvecklas med bostäder norrut.

Syftet med planläggningen är att möjliggöra nya bostäder i form av friliggande småhus inom planområdet. Planen syftar även till att bekräfta och ge planstöd till befintlig bostad i området.

Samrådstiden pågår under tiden 1 - 30 juli 2021

Du som har synpunkter på förslaget till detaljplan ska framföra dessa skriftligt till nedanstående postadress eller e-postadress. Synpunkterna ska vara kommunen till handa senast den 30 juli 2021. Ange M 2021-234 i ditt yttrande.

Postadress: Kils kommun Box 88, 665 23 Kil
E-post: kommun@kil.se skriv i ämnesrutan att det gäller ”detaljplan för Dikartorp M 2021-234"