Fryksta Freja

Kils kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Halsmo 1:1.

Syftet med planen är att skapa möjlighet för museum och vinterförvaring av ångbåten Freja vid Fryksta gamla järnvägsstation. Marken är i gällande detaljplan planlagd som allmän platsmark, park.

Samrådet pågår under perioden 9 maj - 31 maj 2023.

Planen handläggs med standardförfarande enligt PBL 2010:900

Under samrådstiden finns planförslaget med tillhörande planhandlingar på:

Kils bibliotek, Storgatan 41. Bibliotekets öppettider är måndag–torsdag 10:00–18.00. Fredag 10:00-16:00 Lördag 10:00-13:00.

Planförslaget finns även tillgängligt här hemsidan.

Skriftliga synpunkter om planförslaget lämnas senast 31 maj 2023 till:

kommun@kil.se eller Kils kommun, Box 88, 665 23 Kil

När du lämnar synpunkter ska du ange följande uppgifter:

  • Detaljplan för del av Halsmo 1:1
  • Diarienummer M 2021-136
  • Ditt fullständiga namn
  • Din gatuadress eller fastighetsbeteckning

Om du inte lämnat dina synpunkter i tid kan du förlora rätten att överklaga beslutet när planen är antagen.

Kontakta Myndighetsstaben om du har frågor

Mari Andersson 0554-193 32