Kilslund, norra delen

Granskning pågår under perioden 9 februari – 5 mars 2024

Ett förslag till detaljplan för Norra Kilslund har upprättats. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av bostadsområdet vid Kilslund genom planläggning för bostadsändamål (småhus, rad-, par-, kedje- och flerfamiljshus) i ett natur- och tätortsnära läge.

Planområdet är beläget drygt 2 kilometer nord-ost om Kils centrum. Området avgränsas av Apertinsvägen i väster, Frykstahöjden och väg 714 i norr, Bergslagsbanan i öster och området Mellersta Kilslund i söder.

Planområdet omfattar ca. 36 ha och berör främst den kommunalt ägda fastigheten Kilslund 1:2. Även de kommunala fastigheterna Halsmo 1:1 samt Halsmo 1:31 berörs av planförslaget.

Samrådet ägde rum mellan 24 april – 22 maj 2023. Inkomna synpunkter har resulterat i vissa förändringar av planförslaget.

Nedanstående två punkter blev fel i det utskick som gått ut till närboende, rätt uppgift är:

  • Planen handläggs med utökat förfarande enligt PBL 2010:900
  • Planen bedöms ej ha stöd i gällande översiktsplan.

Granskningshandlingar finns tillgängliga här på kommunens hemsida samt på Kils bibliotek under bibliotekets öppettider.

Eventuella synpunkter på planförslaget ska framföras skriftligt till nedanstående postadress eller e-postadress. Synpunkterna ska vara kommunen tillhanda senast den 5 mars 2024. Den som inte senast under granskningstiden framfört sina synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut om antagande.

Postadress: Kils kommun, Box 88, 665 23 Kil. E-post: kommun@kil.se - ange diarienummer M2023-078

Upplysningar lämnas av Mari Andersson, mari.andersson@kil.se

Behandling av personuppgifter: De personuppgifter du lämnar hanteras enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Planhandlingar