Kilslund, norra delen

Detaljplan för Kilslund, norra delen (del av Kilslund 1:2 m.fl)

Kils kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av Kilslund 1:2 m.fl.

Planområdet ligger cirka 2 kilometer nordöst om Kils centrum, öster om Apertinsvägen. Planområdet angränsar till Bergslagsbanan i öster. Planens huvudsakliga innehåll innefattar bostäder i form av småhus, rad- och kedjehus samt flerbostadshus.

Förslaget överensstämmer inte med gällande översiktsplan och handläggs med utökat förfarande enligt PBL 2010:900. Genomförande av planen bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan.

Samråd

Syftet med samrådet är att informera om pågående planarbete och ge möjlighet till insyn och påverkan.

Samrådet pågår 24 april–22 maj 2023.

Välkommen på samrådsmöte på Kulturhuset KilArena 3 maj klockan 18:00. Ingen föranmälan krävs.

Under samrådstiden finns planförslaget med tillhörande planhandlingar på:

  • Längst ned på denna webbsida
  • Kils bibliotek, Storgatan 41. Bibliotekets öppettider är måndag–torsdag kl 10:00–18.00. Fredag kl 10:00-16:00 Lördag kl 10:00-13:00.

Lämna synpunkter

Du kan lämna synpunkter om planförslaget senast 22 maj 2023 till:

kommun@kil.se eller Kils kommun, Box 88, 665 23 Kil

När du lämnar synpunkter ska du ange följande uppgifter:

  • Detaljplan för Kilslund, Norra delen
  • Diarienummer M 2023-078
  • Ditt fullständiga namn
  • Din gatuadress eller fastighetsbeteckning

Om du inte lämnat dina synpunkter i tid kan du förlora rätten att överklaga beslutet när planen är antagen.

När du lämnar ett yttrande blir det en allmän handling.

Läs mer om behandling av personuppgifter i Kils kommun (GDPR).

Kontaktuppgifter

Kontakta Myndighetsstaben om du har frågor:

Mari Andersson, 0554-193 32 eller Alija Tandirovic, 0554-192 19

Planhandlingar