Södra Grimstad 1:63, 1:64, 1:65 med flera

Antagandehandlingar för Detaljplan för Södra Grimstad 1:63, 1:64, 1:65 m.fl.

Planområdet är beläget i nordöstra änden av sjön Stor-Emsen i Kils kommun.

Planen syftar till att möjliggöra maximalt 35 nya tomter för friliggande småhus i en lantlig miljö i sjönära läge samt att mark reserveras för bland annat tekniska anläggningar och gemensam brygga. Byggnadsarean kommer variera i området med hänsyn till den befintliga lantliga kontext som området befinner sig i.

Kils kommun har tagit fram ett tillägg till översiktsplanen för landsbygdsutveckling i strandnära läge och delar av området (Södra Grimstad 1:64 och Södra Grimstad 1:65) är utpekat som möjligt utbyggnadsområde. Södra Grimstad 1:63 ligger utanför LIS-området.

Planen upprättas med utökat förfarande enligt PBL 2010:900.

Upplysningar om detaljplanen lämnas av samhällsplanerare Mari Andersson, 0554-193 32.