Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil

Fler kontaktuppgifter

Ändring av detaljplan för Stenåsens industriområde

Stenåsen 1:3, 1:10, 1:304, 1:317 samt del av Stenåsen 1:1

Ett förslag till ändring av del av detaljplanen för Stenåsens industriområde har upprättats. Huvudsyftet med planläggningen är att möjliggöra ett mer rationellt utnyttjande av marken inom verksamhetsområdet så att ytterligare verksamheter kan etableras. Vidare syftar planläggningen till att möjliggöra en utökning av verksamhetsområdet in på allmän platsmark.

I samband med detta undersöks möjligheten att skapa en ny anslutning till området från väg 715 samt att komplettera nuvarande användningar industri (J), kontor (K) och handel (H) med användningarna verksamheter (Z), besöksanläggning för inomhusidrott med tillhörande kringservice (R1), samt restaurang (C1).

Planen upprättas med standardplanförfarande enligt PBL 2010:900 (SFS 2014:900). Plankarta och planbeskrivning utformas enligt Boverkets föreskrifter (2020:5) om detaljplan samt Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2020:8) om planbeskrivning.

Samråd pågår under perioden 18 april – 16 maj 2022.

Samrådshandlingar finns under denna period tillgängliga på Kils kommuns hemsida www.kil.se/planer

Du som har synpunkter på förslaget till planändring ska framföra det skriftligt till nedanstående postadress eller e-postadress. Synpunkterna ska vara kommunen till handa senast den 16 maj 2022.

Postadress: Kils kommun, myndighetsstaben, Box 88, 665 23 Kil

E-post: kommun@kil.se

Skriv gärna i ditt yttrande att det gäller diarienummer M 2020-303

Upplysningar om detaljplanen lämnas av: Mari Andersson, 0554-19332