Ändring av detaljplan för Stenåsens industriområde

Den 7 december 2022 antog myndighetsnämnden ändring av detaljplan för del av Stenåsens industriområde. Protokollsjusteringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla 2022-12-12. Under förutsättning att inget överklagande inkommer senast 2023-01-03 får beslutet om antagande laga kraft 2023-01-04.

Kommunens beslut att anta en detaljplan kan överklagas skriftligt hos Mark- och miljödomstolen, Vänersborgs tingsrätt.

Överklagan ska vara ställd till Vänersborgs tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, Box 1070, 462 28 Vänersborg

Skrivelsen ska lämnas/skickas till kommunen som prövar om överklagandet kommit in i rätt tid, därefter skickar kommunen skrivelsen och handlingarna i ärendet till mark- och miljödomstolen.

Ett överklagande ska, förutom kontaktuppgifter, innehålla uppgifter om det beslut som överklagas, den ändring som begärs (yrkas), samt skälen till varför beslutet bör ändras.

Tala om vilket beslut du överklagar, t.ex. genom att ange planens rubrik och beslutsparagraf. Kommunen måste ha fått din skrivelse senast den 3 januari 2023.

Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer. Du kan anlita ombud att sköta överklagandet åt Er, sänd i så fall med fullmakt.

Observera att skrivelsen ska lämnas/skickas till: Kils kommun, Box 88, 66523 Kil

Stenåsen 1:3, 1:10, 1:304, 1:317 samt del av Stenåsen 1:1

 

Huvudsyftet med planläggningen är att möjliggöra ett mer rationellt utnyttjande av marken inom verksamhetsområdet så att ytterligare verksamheter kan etableras. Vidare syftar planläggningen till att möjliggöra en utökning av verksamhetsområdet in på allmän platsmark.

Planen upprättas med standardplanförfarande enligt PBL 2010:900 (SFS 2014:900). Plankarta och planbeskrivning utformas enligt Boverkets föreskrifter (2020:5) om detaljplan samt Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2020:8) om planbeskrivning.