Ändring av detaljplan för Stenåsens industriområde

Stenåsen 1:3, 1:10, 1:304, 1:317 samt del av Stenåsen 1:1

Ett förslag till ändring av del av detaljplanen för Stenåsens industriområde har upprättats. Planen ställs nu ut för granskning under perioden 2022-08-18 till och med 2022-09-12.

Huvudsyftet med planläggningen är att möjliggöra ett mer rationellt utnyttjande av marken inom verksamhetsområdet så att ytterligare verksamheter kan etableras. Vidare syftar planläggningen till att möjliggöra en utökning av verksamhetsområdet in på allmän platsmark.

I samband med detta undersöks möjligheten att skapa en ny anslutning till området från väg 715 samt att komplettera nuvarande användningar industri (J), kontor (K) och handel (H) med användningarna verksamheter (Z), besöksanläggning för inomhusidrott med tillhörande kringservice (R1), samt restaurang (C1).

Planen har varit på samråd 2022-04-18 till och med 2021-05-16.

Granskningshandlingar finns förutom här på hemsidan tillgängliga på samhällsbyggnadshuset, Storgatan 49.

Du som har synpunkter på förslaget till detaljplan ska framföra dessa skriftligt till nedanstående postadress eller e-postadress. Synpunkterna ska vara kommunen tillhanda senast måndagen  den 12 september 2022 Den som inte senast under granskningstiden framfört sina synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut om antagande.

Postadress: Kils kommun, Box 88, 665 23 Kil.

E-post: Kommun@kil.se ange diarienummer 2020-303.

Upplysningar lämnas av Mari Andersson, mari.andersson@kil.se

Planen upprättas med standardplanförfarande enligt PBL 2010:900 (SFS 2014:900). Plankarta och planbeskrivning utformas enligt Boverkets föreskrifter (2020:5) om detaljplan samt Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2020:8) om planbeskrivning.