Underrättelse om antagande av detaljplan för del av Stenåsens industriområde

Enligt 5 kap. §§ 29, 30 och 35-37 plan- och bygglagen

Den 7 december 2022 antog myndighetsnämnden ändring av detaljplan för del av Stenåsens industriområde. Protokollsjusteringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla 2022-12-12.

Under förutsättning att inget överklagande inkommer senast 2023-01-03 får beslutet om antagande laga kraft 2023-01-04.

Antagandehandlingar finns tillgängliga på 
kil.se/stenasensindustriomrade

Överklagan

Kommunens beslut att anta en detaljplan kan överklagas skriftligt hos Mark- och miljödomstolen, Vänersborgs tingsrätt. Överklagan ska vara ställd till Vänersborgs tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, Box 1070, 462 28 Vänersborg. 

Skrivelsen ska lämnas/skickas till kommunen som prövar om överklagandet kommit in i rätt tid, därefter skickar kommunen skrivelsen och handlingarna i ärendet till mark- och miljödomstolen.

Ett överklagande ska, förutom kontaktuppgifter, innehålla uppgifter om det beslut som överklagas, den ändring som begärs (yrkas), samt skälen till varför beslutet bör ändras.

Tala om vilket beslut du överklagar, till exempel genom att ange planens rubrik och beslutsparagraf. Kommunen måste ha fått din skrivelse senast den 3 januari 2023.

Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer. Du kan anlita ombud att sköta överklagandet åt dig, sänd i så fall med fullmakt.

Observera att skrivelsen ska lämnas/skickas till:
Kils kommun, Box 88, 66523 Kil