Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil

Fler kontaktuppgifter

Upphävande av del av detaljplan för Stenåsen -Norra Delen

Upphävande av del av detaljplan för Stenåsen, norra delen -Granskning

Det har inkommit en muntlig förfrågan till Kils kommun om att bebygga fastigheten Stenåsen 1:14 med ett bostadshus. I gällande detaljplan finns en byggrätt för aktuell fastighet.

Fastigheten är nära belägen Värmlandsbanan för vilken en utredning om framtida utveckling pågår. Det kan i flera scenarion bli aktuellt att utöka kapaciteten mellan Kil – Karlstad med dubbelspår vilket skulle påverka pågående markanvändning i området.

Kils kommun bedömer därav att det inte är lämpligt att pågående markanvändning fortgår varav ett upphävande föreslås. Upphävandet föreslås omfatta hela området för bostadsändamål vilket även innefattar Stenåsen 1:12 samt del av Stenåsen 1:1.

Upphävandet syftar till att ta bort byggrätterna i anslutning till järnvägen för att inte orsaka framtida konflikter med en eventuell utbyggnad av Värmlandsbanan.

Granskning pågår under tiden 25 oktober – 16 november 2021.

Granskningshandlingar finns under denna tid tillgängliga här på Kils kommuns hemsida

Du som har synpunkter på förslaget till detaljplan ska framföra det skriftligt till nedanstående postadress eller e-postadress. Synpunkterna ska vara kommunen till handa senast den 16 november 2021.

Postadress: Kils kommun, Box 88, 665 23 Kil
E-post: kommun@kil.se skriv i ämnesrutan att det gäller M 2021-135

Upplysningar om detaljplanen lämnas av:
Mari Andersson, mari.andersson@kil.se 0554-19332