Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil

Fler kontaktuppgifter

Ändring av detaljplan för Frykeruds-Mosserud

Ett förslag till ändring av detaljplan har upprättats.

Fastighetsägaren till Frykeruds-Mosserud 1:36 önskar kunna bruka del av marken till bete eller vall samt uppföra byggnad för traktor och redskap för fastighetens skötsel.

Ett planarbete har tidigare startats i syfte att upphäva gällande byggnadsplan. Ett möte mellan Kils kommun och Länsstyrelsen Värmland har hållits där ett upphävande bedömdes lämpligt.

I samrådsskedet inkom yttranden från närboenden som motsatte sig förslaget på grund av borttagande av byggrätter, återinträdande av strandskyddet, att byggnad för jordbruksändamål kan uppföras bygglovsfritt, eventuella störningar från jordbruksfordon samt att inhägnade hagar påverkar allmänheten tillgång till området. Ett upphävande påverkar även delar av gemensamhetsanläggning.

Mot bakgrund av de inkomna yttrandena påbörjas en ny planprocess med att ändra befintlig byggnadsplan. En ändring innebär att flera av de närboendes intressen kan tillmötesgås.

Samrådstiden pågår under tiden 25 januari – 15 februari 2021.

Samrådshandlingar finns under denna tid endast tillgängliga här på hemsidan på grund av restriktioner på grund av coronaviruset.

Du som har synpunkter på förslaget till upphävande av detaljplan ska framföra det skriftligt till nedanstående postadress eller e-postadress. Synpunkterna ska vara kommunen till handa senast den 15 februari 2021.

Postadress: Kils kommun, myndighetsstaben, Box 88, 665 23 Kil
E-post: kommun@kil.se skriv i ämnesrutan att det gäller ”ändring av detaljplan för Frykeruds-Mosserud”.

Upplysningar om detaljplanen lämnas av:
Mari Andersson, mari.andersson@kil.se  0554-19332