Ny översiktsplan

Flygbild över Kil och del av Fryken

Kils kommun har tagit fram förslag till en ny översiktsplan. Översiktsplanen är ett strategiskt politiskt dokument som ska ange inriktningen för hur den fysiska miljön ska utvecklas i kommunen.

Översiktsplanen finns huvudsakligen tillgänglig digitalt. Samrådet genomfördes hösten 2021, inkomna synpunkter har behandlats och en granskningshandling har tagits fram. Kommunen ställer nu ut förslaget på granskning och ger kommuninvånarna tillfälle att lämna synpunkter under granskningstiden          28 mars-30 maj 2022.

Granskningen syftar till att ge möjlighet till insyn och påverkan för att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt.

Under granskningstiden finns handlingarna att ta del av här på kommunens hemsida och på Kils bibliotek, Storgatan 41

Alla synpunkter granskas men det innebär inte att alla kan uppfyllas. Vi beräknar att den nya översiktsplanen kommer att antas i kommunfullmäktige under hösten 2022.

När granskningstiden är slut kommer kommunen att sammanfatta alla synpunkter som kommit in. Synpunkterna sammanställs i ett granskningsutlåtande som du kan ta del av.

Den som vill lämna synpunkter på förslaget ska framföra dessa skriftligen senast 2022-05-30, till e-post kommun@kil.se eller i brev till:

Kils kommun, Box 88, 665 23 Kil

Övriga upplysningar

När du lämnar in synpunkter till Kils kommun innebär det att dina personuppgifter kommer att behandlas av Kils kommun. Inkomna synpunkter diarieförs och blir offentliga handlingar.

På kommunens webbplats om personuppgifter kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen.