Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil

Fler kontaktuppgifter

Ny översiktsplan

Flygbild över Kil och del av Fryken

Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan. Planen ska styra kommunens utveckling under de kommande årtiondena och anger en långsiktig inriktning.

Kommunstyrelsen har ansvaret för kommunens översiktliga planering. Översiktsplanen antas av kommunfullmäktige.

Vad är en översiktsplan?

En översiktsplan visar kommunens ställningstagande för hur mark- och vattenområden ska användas i framtiden och hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Den ligger till grund för kommunens och andra myndigheters beslut. Översiktsplanen är vägledande men inte bindande för myndigheter och enskilda.

Förslag till ny översiktsplan

Kommunfullmäktige i Kils kommun tog den 28 januari 2016 beslut om att revidera sin översiktsplan från år 2010.

Utifrån bl.a. kommunens vision, övergripande mål, relevanta nationella, regionala och kommunala styrdokument samt övriga planeringsförutsättningar har ett planförslag tagits fram.

För att illustrera de strategiskt långsiktiga intentionerna för kommunens samhällsutveckling har en utvecklingsstrategi tagits fram. Utvecklingsstrategin redovisar på en övergripande nivå med breda penseldrag kommunens målsättning för den strategiskt långsiktiga samhällsutvecklingen, vilken ligger till grund för mark- och vattenanvändningen

Under perioden 1 november till och med 8 januari 2018 har vi samråd om förslaget. Planen skickas då ut till myndigheter, kommuner, föreningar och andra organisationer som vi gärna vill ha synpunkter från. Även du som privatperson är varmt välkommen med dina synpunkter på förslaget.

Samrådstiden är nu avslutad. Vi sammanställer inkomna synpunkter och återkommer med en utställning av förslaget till översiktsplan.