Ny översiktsplan

Kommunfullmäktige har beslutat om en kommunomfattande översiktsplan. Planen innehåller en utvecklingsstrategi och redovisar grunddragen i hur mark- och vattenområden är tänkta att användas samt ger vägledning för hur den redan bebyggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Det som är signifikativt med förslaget till översiktsplan är att det utmanar nuvarande planeringsparadigm och hållbarhetsdoktrin (hållbart = tätt) och föreslår ett positivt förhållningssätt till bebyggelseutveckling även utanför kommunens tätorter. Att kunna bidra till en utveckling av kommunens landsbygder är också en satsning på levande landskap, biologiska och kulturhistoriska värden samt ett diversifierat näringsliv.

Inför revideringen av den kommunomfattande översiktsplanen har kommunen tagit ställning för att översiktsplaneringen ska ske i samverkan och dialog med befolkning och byalagen. Målsättningen tydliggör översiktsplaneringen som en process för dialog om samhällsutvecklingen där det ska ges möjlighet att bidra med olika kunskaper och erfarenheter.

Ta del av handlingarna här: