Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil

Fler kontaktuppgifter

Ny översiktsplan 2021

Flygbild över Kil och del av Fryken

Varje kommun ska, enligt 3 kap. plan- och bygglagen, ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. Den speglar den politiska majoritetens uppfattning om utvecklingen av den fysiska miljön och beslutas av kommunfullmäktige.

Planen innehåller en utvecklingsstrategi och redovisar grunddragen i hur mark- och vattenområden är tänkta att användas samt ger vägledning för hur den redan bebyggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Översiktsplanen riktar sig till alla som lever och verkar inom kommunen idag, men den ska även ta höjd för framtida generationers behov med målet om att nå en långsiktigt hållbar utveckling. Planen samordnar olika sektorsintressen och är en del av kommunens planering och utbyggnad av infrastruktur, service och bostäder. Översiktsplanen fungerar också som plattform för kommunens medverkan i den regionala utvecklingsplaneringen och i kommunens dialog med andra kommuner och med statliga myndigheter.

En översiktsplan kan ändras dels för en viss del av kommunen genom en fördjupning för ett visst geografiskt område, dels för att tillgodose ett särskilt allmänt intresse genom ett tillägg. Trots att översiktsplanen inte är juridiskt bindande är den ett mycket viktigt dokument för att ge en helhetsbild av kommunens utveckling.

Nu vill vi gärna ha dina synpunkter på förslaget till ny översiktsplan.

Samrådstiden pågår under perioden 10 juli - 10 september 2021

Lämna dina skriftliga synpunkter via e-post till: kommun@kil.se, eller med vanlig post till Kils kommun, Box 88, 665 23 Kil

Ange diarienummer KS/2019:347 i ditt yttrande