Bygga, ändra eller riva

Går du i byggtankar? Då är första steget att ta reda på om åtgärden är anmälningspliktig, bygglovspliktig eller om du kan börja bygga direkt.

 

Att ansöka eller anmäla

Om det du planerar att göra kräver en ansökan eller anmälan, gör du det enklast via våra e-tjänster.

Strandskydd

Om du vill bygga nära vattendrag kan du även behöva ansöka om dispens från strandskyddet. Strandskyddet varierar mellan 100 och 300 meter från strandlinjen och gäller både på land och ut i vattnet. Mer information om strandskydd hittar du här: Strandskydd - så fungerar det (naturvardsverket.se)

Handläggningstid

Handläggningstiden varierar beroende på ärende, belastning och årstid. Under våren är handläggningstiden normalt lite längre på grund av högre belastning. Ett bygglov tar maximalt 10 veckor från det att ansökan är komplett. En anmälningspliktig åtgärd tar maximalt 4 veckor från det att anmälan är komplett. Handläggningstiden kan förlängas med 10 respektive 4 veckor vid behov.

Myndighetsnämnden

Myndighetsnämnden sammanträder en gång i månaden. De flesta ärenden beslutas direkt av bygglovshandläggaren, men vissa behandlas av nämnden. Ärenden som alltid behandlas av nämnden är förhandsbesked och strandskyddsdispenser.