Den kommunala valorganisationen

Varje kommun har en valnämnd som sköter om valförberedelserna.

Valnämnden utses av kommunfullmäktige och består av valda företrädare för de politiska partierna.

Valnämnden ansvarar för att genomförandet av riksdags-, kommunal- och regionval, samt val till EU-parlamentet genomförs på det sätt som vallagen säger. Nämnden ansvarar också för genomförandet av folkomröstningar.

I arbete ingår även

  • att ordna vallokaler
  • att utse röstmottagare
  • att se till att allt valmaterial finns på plats på valdagen

 Länsstyrelsen är den regionala valmyndighet som ansvarar för valet.

Valmyndigheten är den centrala myndighet vars främsta uppgift är att planera och genomföra val och folkomröstningar på ett sätt som möjliggör demokratisk insyn och medborgerligt inflytande och som ger legitimitet åt valen.

Valmyndigheten ansvarar bland annat för

  • information
  • IT-stöd
  • framställning av röstlängder, röstkort, valsedlar, blanketter och kuvert som används vid valen

På de röstkort, som skickas ut cirka tre veckor före valet, kan man se i vilka val man får delta och i vilken vallokal man ska rösta.

Förtidsröstning får påbörjas tidigast den artonde dagen före valdagen.

Läs mer på Valmyndighetens hemsida