Det kommunala beslutsfattandet

Samtliga viktigare beslut i en kommun fattas av de förtroendevalda politikerna i kommunfullmäktige, i någon nämnd eller styrelse.

I vissa fall har politikerna valt att delegera beslutanderätt till en tjänsteman, eller i stället fastställt riktlinjer för hur vissa frågor ska hanteras så att verksamheten i enlighet med dessa riktlinjer betraktas som ren verkställighet. Endast i undantagsfall förekommer att en politiker ensam har någon beslutanderätt. Kommunstyrelsens ordförande eller en annan ordförande saknar t ex i praktiken möjlighet att fatta beslut på egen hand, nästan oavsett vad frågan gäller. 

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige, som i Kils kommun består av 41 ordinarie ledamöter, sammanträder i princip en gång per månad. Kommunfullmäktige har i kommunen en roll som kan jämföras med riksdagens roll för landet. Precis som när det gäller riksdagen beslutar kommunfullmäktige endast i viktigare frågor.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen, som består av 15 ledamöter, sammanträder också en gång per månad och har ungefär rollen som kommunens regering med den skillnaden att det i praktiken alltid finns olika partier representerade i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har fått behörighet att på kommunfullmäktiges vägnar besluta i de frågor som upptagits i nämndens reglemente.

Nämnder och förvaltning

 • kommunfullmäktige
 • valberedningen
 • kommunrevisionen
 • kommunstyrelsen
  - ledningsstab
  - sektor arbete och individ
  - sektor utbildning
  - sektor samhälle och service
  - sektor äldre
  - myndighetsstab
 • myndighetsnämnden
 • samverkansnämnden
 • valnämnden
 • överförmyndarnämnden
    

Valberedningen och kommunrevisorerna har i huvudsak endast uppgifter som riktar sig mot kommunorganisationens egna behov. Valnämnden administrerar allmänna val och val till Europaparlamentet. 

På kommunens hemsida finns kommunens organisation samt namnen på ledamöterna i varje nämnd och deras partitillhörighet. De olika nämndernas namn anger ganska väl vilket ansvarsområde varje enskild nämnd har.

Tjänstemännens roll

Tjänstemännen har i princip endast två uppgifter. Den ena är att bereda ärenden inför beslut, dvs. utreda och sammanställa de uppgifter som behövs för att politikerna ska kunna fatta ett riktigt beslut. När ett beslut väl är fattat ligger det sedan på tjänstemännen att se till att beslutet verkställs.

Kommunala bolag

Kils Återvinning AB ägs av Kils Energi och har på kommunens uppdrag, som framgår av namnet, ansvaret för kommunens avfallshantering och verksamheten vid avfallsdeponin.

Samhällsnytta i Kil AB är ett helägt kommunalt bolag som äger och förvaltar aktier och andelar i kommunala bolag samt bedriver information och marknadsföring till gagn för medborgarna i Kils kommun.

Följande bolag ägs av Samhällsnytta i Kil AB:

 • ECG Arena AB. Bolagets syfte är att förvalta idrottshall för att ge företag, föreningar och medborgare goda möjligheter till friskvård, aktiviteter och motion.

 • Kilsbostäder AB  som äger och förvaltar hyresbostäder.

 • Kils Stadsnät AB som ursprungligen endast distribuerade kabel-TV men som nu även tillhandahåller Internetanslutningar och för kommunens räkning tele- och datakommunikation.

 • Hantverkshuset i Kil AB som har till uppgift att äga och förvalta lokaler för småindustri och hantverk.

 • Kils Energi AB  arbetar med produktion och distribution av värme till i första hand hyresfastigheter men de senaste åren ansluts även villafastigheter i ökande omfattning.

 • Servicebolaget i Kil AB har till föremål för sin verksamhet, att inom den kommunala kompetensen, utföra monteringsarbeten inom hushåll, trädgård, fritid, förpackningsarbeten, tvätt, trädgårdsarbete, städtjänster, enklare reparationsarbeten inom hushåll, trädgård, fritid och, café- och restaurangverksamhet, tillhandahålla flytthjälp samt andra hushållsnära servicetjänster och därmed förenlig verksamhet.