Fysisk planering

Plan-och bygglagen (PBL) bestämmer vilka olika typer av fysiska planer en kommun ska ha. De fysiska planerna antas av kommunen och fortsätter att gälla tills en ny utarbetats.

Översiktsplan

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. 

En översiktsplan används för att ge en överblick över vilka markområden kommunen avser att bevara och vilka man kan tänka sig att bebygga och att översiktligt bevaka att mark, vatten och luftområden används på bästa tänkbara sätt.

Den används som vägledning för beslut om bl.a. detaljplaner och bygglov, men är inte bindande. 

Översiktsplanen för Kils kommun antogs 2010 och aktualitetsprövades 2020. En ny översiktsplan är under framtagande och handlingar för antagande ska vara klara under 2023.

Detaljplan

En detaljplan anger ramarna för hur marken ska användas. Under detaljplanearbetet väger man samman olika åsikter och intressen, enskilda och allmänna. 

Detaljplanen blir bindande när den antagits av myndighetsnämnden eller kommunfullmäktige och därefter vunnit laga kraft. 

Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser är en enklare form av plan. De kan upprättas för ett begränsat område som saknar detaljplan. Avsikten är att säkerställa syften i kommunens översiktsplan, eller säkerställa riksintressen gällande naturresurser eller liknande.