3
Störningar

Störningar

3
1
Pågående arb.

Pågående arbeten

1

Viktig information

Från den 18 december gäller nya nationella förskrifter och allmänna råd i hela Sverige. Så påverkar det våra verksamheter.

Läs mer
  •  
  •    
  • Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
     
    Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
     
  • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil
Fakturaadress
FE 1407
645 88 Strängnäs

Fler kontaktuppgifter

Fysisk planering

Plan-och bygglagen (PBL) bestämmer vilka olika typer av fysiska planer en kommun ska ha. De fysiska planerna antas av kommunen och fortsätter att gälla tills en ny utarbetats.

Översiktsplan

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. 

En översiktsplan används för att ge en överblick över vilka markområden kommunen avser att bevara och vilka man kan tänka sig att bebygga och att översiktligt bevaka att mark, vatten och luftområden används på bästa tänkbara sätt.

Den används som vägledning för beslut om bl.a. detaljplaner och bygglov, men är inte bindande. 

Översiktsplanen för Kils kommun antogs 2010 och aktualitetsprövades 2020. En ny översiktsplan är under framtagande och ska vara klar halvårsskiftet 2021.

Detaljplan

En detaljplan anger ramarna för hur marken ska användas. Under detaljplanearbetet väger man samman olika åsikter och intressen, enskilda och allmänna. 

Detaljplanen blir bindande när den antagits av myndighetsnämnden eller kommunfullmäktige och därefter vunnit laga kraft. 

Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser är en enklare form av plan. De kan upprättas för ett begränsat område som saknar detaljplan. Avsikten är att säkerställa syften i kommunens översiktsplan, eller säkerställa riksintressen gällande naturresurser eller liknande.