Kommunens befogenheter

Av kommunallagen framgår de grundläggande principer som gäller för all kommunal verksamhet. 

  • likställighetsprincipen
  • lokaliseringsprincipen
  • självkostnadsprincipen
  • stöd till enskilda
  • förbud mot retroaktiva beslut

Dessa principer kommer att översiktligt beskrivas nedan.

Likställighetsprincipen

En kommun ska behandla sina invånare lika om det inte finns sakliga skäl för annat. Vi har exempelvis taxor som gäller lika för alla.

Lokaliseringsprincipen

Denna princip anger att en kommunal åtgärd måste vara knuten till kommunens geografiska område eller invånare för att vara laglig.

Självkostnadsprincipen

Kommunen inte får ta ut högre avgifter än som svarar mot de verkliga kostnaderna för verksamheten.

Förbud mot stöd till enskilda

Kommuner får inte ge understöd till enskilda om det inte framgår av en särskild lag att detta är tillåtet. En sådan lag är till exempel socialtjänstlagen som innebär att kommunen ska lämna bidrag och stöd till enskilda och familjer som har rätt till hjälp.

Förbud mot retroaktiva beslut

En kommun får inte fatta beslut som gäller förfluten tid. Retroaktivitetsförbudet gäller endast beslut som är till nackdel för medlemmarna.

Överklagande

Du kan överklaga kommunala beslut genom förvaltningsbesvär eller genom laglighetsprövning.