Nämnder

Nämnderna har, på kommunfullmäktiges vägnar, fått behörighet att  besluta i de frågor som upptagits i nämndens reglemente.

Respektive nämnd ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har beslutat samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnden ska också se till att verksamheten bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt.

Sammanträdestider

Klicka här för alla nämnders sammanträdestider och protokoll.