Så tar vi hand om klagomål och synpunkter

Inkomna blanketter registreras av kommunsekreteraren som därefter överlämnar till närmast ansvarig chef.

Ansvarig chef utreder och åtgärdar skyndsamt (inom 14 dagar) samt kontaktar dig som lämnat in blanketten (muntligt eller skriftligt) som ett kvitto att du medverkat i vår kvalitetsutveckling.

I svaret skall framgå hur vi åtgärdar det kunden framfört.

Redovisning av inkomna klagomål och upprättande av förbättringsplaner redovisas till de förtroendevalda tre gånger per år.

Klagomålen är allmänna handlingar och skall därför diarieföras. Uppgifter i ärendet som avslöjar enskilds personliga förhållanden kan vara sekretessbelagda, men i övrigt är uppgifterna offentliga och tillgängliga för alla.

Muntliga klagomål skall i möjligaste mån hänvisas till klagomålsblankett, men kan i undantagsfall ifyllas av personal på avsedd blankett. Samtliga blanketter skall registreras.