Kommunfullmäktige och nämnder

Kommunfullmäktige

Samtliga viktigare beslut i en kommun fattas av de förtroendevalda politikerna i kommunfullmäktige, i någon nämnd eller styrelse.
I vissa fall har politikerna valt att delegera till förvaltningen att fatta
beslut. Endast i undantagsfall förekommer att en politiker ensam har någon beslutanderätt. Kommunalrådet eller en annan ordförande saknar t ex i praktiken möjlighet att fatta beslut på egen hand, nästan oavsett vad frågan gäller.

Nämnder och förvaltning

Kommunstyrelsen, som består av 15 ledamöter, sammanträder normalt en gång per månad med undantag för juli och augusti månad och kallas ibland "kommunens regering". En avgörande skillnad mot regeringen är dock att det finns olika partier representerade i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen och övriga nämnder har fått behörighet att på kommunfullmäktiges vägnar besluta i de frågor som upptagits i nämndens reglemente.

Respektive nämnd ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har beslutat samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt. I förvaltningen arbetar tjänstemännen med att ta fram beslutsunderlag samt verkställa de beslut som fattats i nämnd eller styrelse.

Sammanträdestider

Genom att klicka på respektive nämnd eller styrelse i menyn kommer du åt sammanträdestider, protokoll, ledamöter samt annan information för den nämnd eller styrelse du valt. Klicka här för alla nämnders sammanträdestider och protokoll.

Kontakta våra förtroendevalda