0
Störningar

Störningar

0
Inga störningar just nu
1
Pågående arb.

Pågående arbeten

1
 •  
 •    
 • Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
  Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
 • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil
Fakturaadress
FE 1407
645 88 Strängnäs

Fler kontaktuppgifter

Strategiska mål 2019-2022

De strategiska målen anger färdriktningen för alla kommunens verksamheter. Det här är Kils kommuns perspektiv och strategiska mål för 2019-2022.

Kils kommuns sätt att styra är baserat på modellen ”balanserad styrning”. Kommunen styrs genom visionen Kil - på rätt spår, samt perspektiven och de strategiska målen som du hittar här nedan:

Det ekonomiska perspektivet

En ordnad ekonomi är en förutsättning för välfärd och kommunal verksamhet.

Det ekonomiska perspektivet är överordnat övriga perspektiv.

Strategiskt mål

 • Soliditeten har ökat.
Strategier för att nå målet
 • Vi har ett årligt ekonomiskt överskott som skapar utrymme för finansiering av reinvesteringar.
 • Högsta möjliga kostnadstäckning via taxor och avgifter.
 • All möjlig samordning som innebär kostnadsbesparingar och bibehållen kvalitet ska genomföras.
Indikatorer
 • Soliditet (soliditeten ska vid 2019 års utgång uppgå till minst 41,2 % exklusive samtliga pensionsförpliktelser och 10,6 % inklusive samtliga pensionsförpliktelser)
 • Ekonomiskt resultat (det ekonomiska resultatet ska uppgå till minst 1,7 % av skattenettot, dock lägst 11,9 mkr)
 • Andel i procent av reinvesteringar som finansierats med egna medel (reinvesteringar ska till 100 % finansieras med egna medel)
 • Avgiftsfinansieringsgrad i olika verksamheter

Medborgarperspektivet

Kils kommun är en trygg och attraktiv kommun att leva och bo i.

Strategiska mål

 • Kunder och medborgare är nöjda med den kommunala servicen.
 • Vi har Karlstadsregionens bästa företagsklimat.
 • Vi har underlättat för egenförsörjning
Strategier för att nå målen
 • Dialogen med kunderna är aktiv och de får ett gott bemötande.
 • Medborgarna vet vilken service och kvalitet de kan förvänta sig.
 • De strategiska målen och kommunens värdegrund är kända för allmänheten.
 • Vi erbjuder barnomsorg på kvällar, nätter och helger.
 • Vi arbetar aktivt med integration och mot utanförskap.
 • Medborgare och kunder inbjuds till det årliga nationaldagsfirandet.
 • Vi har förskolor och skolor kvar på landsbygden.
Indikatorer
 • Medborgarundersökning - medborgarnas nöjdhet
  med den kommunala servicen
 • Medborgarundersökning - medborgarnas nöjdhet med inflytande
 • Medborgarundersökning - kommunen som plats att
  leva och bo i
 • Kundundersökningar i olika verksamheter
 • Marknadsandel i skola och förskola
 • Svenskt Näringsliv - ranking företagsklimat

Medarbetarperspektivet

Kils kommun ska vara en attraktiv arbetsplats som ger medarbetare möjlighet att utveckla sig själva och verksamheten.

Strategiskt mål

 • Medarbetarna är stolta över att arbeta i Kils kommun.
Strategier för att nå målen
 • Sjukfrånvaron bland kommunens anställda är lägre än riksgenomsnittet.
 • Medarbetarna i Kil förstår sitt uppdrag och är goda ambassadörer.
 • Ledarskapet i Kil bygger på tillit.
 • Vi erbjuder attraktiva anställningsvillkor.
 • Medarbetarna erbjuds önskad sysselsättningsgrad.
 • Vi arbetar med delaktighet utifrån förändringskonceptet Lean.
Indikatorer
 • Sjukfrånvaro
 • Medarbetarundersökning - medarbetarnas uppfattning om kommunen som arbetsplats

Miljöperspektivet

Samhällsplaneringen ska vara inriktad på hållbar utveckling för miljö och kommande generationer.

Strategiska mål

 • Kil har inbjudande utemiljöer (ren-hälsosam-skräpfri miljö)
 • Kils kommun prioriterar närproducerat, och ekologiskt, i möjligaste mån
 • Kils kommun har ett utbyggt nät av gång- och cykelvägar.
Strategier för att nå målen
 • Vi handlar närproducerat, ekologiskt och miljövänligt.
 • Vi har en inbjudande utemiljö med en ren och skräpfri miljö
Indikatorer
 • Andel ekologiska livsmedel
 • Andel närproducerade livsmedel

Utvecklingsperspektivet

Kil växer i en takt som är hållbar utifrån ekonomiska, sociala och miljömässiga förutsättningar. Befolkningen har ökat liksom antalet arbetstillfällen och antalet besökare.

Strategiska mål

 • Befolkningen har ökat.
 • Antalet företag är fler.
 • Antalet besökare i kommunen har ökat.
Strategier för att nå målen
 • I nära samarbete med civilsamhället skapar vi förutsättningar för delaktighet.
 • Aktiv dialog med besöksnäringen i kommunen.
 • Kil har god tillgång på planlagd mark för bostäder och verksamheter.
 • Vi bygger en ny modern skola i Kils tätort.
 • Vi skapar nya bostäder för äldre i Kils tätort, och på landsbygden.
 • Vi erbjuder mångfald genom att öka antalet alternativa utförare av kommunal verksamhet, i första hand intraprenader.
 • Kommunalskatten är oförändrad under mandatperioden.
Indikatorer
 • Antal invånare
 • Antal företag eller arbetstillfällen
 • Antal sålda tomter
 • Antal färdigställda planer för bostäder och verksamheter