Fullmäktiges mål 2012-2014

Kommunfullmäktiges övergripande mål för perioden 2012-2014 utgår från Kils kommuns vision "Kil - på rätt spår". Förvaltningarna och nämnderna arbetar utifrån verksamhetsplaner som utgår från kommunfullmäktiges övergripande mål.

ÖVERGRIPANDE MÅL 2012-2014 

Värdegrund

I Kils kommun respekterar vi alla människor oavsett ålder, kön, etnicitet, religion, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Vi försäkrar oss om att alla ska känna sig bemötta med värdighet och respekt. Vi bemöter människor på det sätt vi själv vill bli bemötta. Kommunens alla verksamheter ska aktivt arbeta för jämställdhet och mångfald. Vi lyssnar aktivt och skapar möjlighet till dialog och delaktighet. Vi använder de gemensamma resurserna på ett effektivt sätt. Vi ger våra medborgare bra service och goda tjänster till så låg kostnad som möjligt. Detta grundläggande synsätt präglar och genomsyrar allt vi gör och genomsyrar alla våra möten.

Ekonomi

Kommunen ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning, vilket betyder att kommunen ska hushålla med sina pengar på ett betryggande och kostnadseffektivt sätt, där varje generation bär sina kostnader för den service man förbrukar och sätter av pengar till framtida behov. 

Mål

 • Överskottet ska vara minst 2 % av skatter och statsbidrag
 • Soliditeten ska stärkas fram till 2020, delmål fram till 2014 att bibehålla 2010 års nivå
 • Reinvesteringar ska finansieras med egna medel
 • Nämnderna ska hålla sin budget i balans

Utveckling

Kils kommun ska vara en attraktiv och framgångsrik kommun, med ett bra företagsklimat med ökande befolkning och en befolkning om minst 12 000 år 2020.

Mål

 • Kommunen ska finnas i den övre halvan i Svensk Näringslivs näringslivsklimat ranking och som delmål högre placering årligen
 • Nyföretagandet ska öka årligen
 • Planlagd mark för företagsetableringar ska alltid finnas tillgänglig
 • Turistomsättningen ska öka årligen
 • Öppenhet för alternativa driftsformer
 • Attraktiva områden för boende och rekreation ska utvecklas
 • Projekt som utvecklar landsbygden ska uppmuntras och stödjas och strandskyddsbestämmelserna ska ses över för att skapa möjligheter för attraktivt boende

Medborgare

Alla medborgare ska ha goda möjligheter att må bra och leva ett hälsosamt liv.

Mål

 • Förbättra barn och ungdomars levnadsvillkor
 • Tjänstegarantier ska införas där det är behov av att tydliggöra villkor och styrning
 • Det ska finnas ett rikt och varierat fritids- och kulturliv
 • En öppen och aktiv dialog med våra medborgare ska införas

Medarbetare

Kils kommuns organisation ska vara känd för en god arbetsmiljö, en lärande organisation där medarbetarnas kompetens och initiativ tas tillvara.

Mål

 • Arbetet ska bygga på ett tydligt ledarskap, delaktighet, tydliga roller och ansvarsområden för samtliga medarbetare
 • Alla verksamheter ska arbeta aktivt för jämställdhet och mångfald
 • Alla medarbetare ska ha kännedom och arbeta efter kommunens övergripande mål

Miljö

Samhällsplaneringen ska vara inriktad på hållbar utveckling, både för miljö och kommande generationer.

Mål

 • Vid all upphandling ska miljö- och klimatkrav ställas
 • Närproducerade livsmedel ska väljas i kommunens verksamheter när det är möjligt
 • Andelen ekologiska livsmedel ska utgöra 25 % under planperioden
 • Andelen kollektivtrafikresande ska öka
 • Energiförbrukningen ska minska i kommunens fastigheter

Kommunfullmäktiges övergripande mål 2012-2014 i pdf-format