Fullmäktiges mål 2014-2016

Övergripande mål 2014-2016

Kommunfullmäktiges övergripande mål anger färdriktningen för alla kommunens verksamheter. Varje nämnd tar fram egna mål utifrån de övergripande målen. Nämndmålen ska vara specifika och mätbara. 

Ekonomi

Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att

 • det årliga överskottet är minst 2,5 % av skatter och statsbidrag,
 • stärka det egna kapitalet i förhållande till kommunens totala tillgångar,
  (soliditeten ska öka under åren 2014-2020), amortera av den långsiktiga skulden samt
 • från och med 2015 finansiera investeringar i befintliga anläggningar med egna medel och från och med 2015 börja amortera på kommunens lån.

Utveckling

Kils kommun ska vara en attraktiv och framgångsrik kommun med ett gott företagsklimat som skapar fler arbetstillfällen och bidrar till att öka befolkningen. Målet är att vi år 2020 ska vara minst 12 000 invånare. Vi ska åstadkomma detta bland annat genom att

 • erbjuda mark för företagsetableringar och olika boendeformer i hela kommunen,
 • aktivt delta i arbetet med landsbygdsutveckling och
 • utveckla fritids- och kulturutbudet samt
 • initiera samarbeten inom turism- och besöksnäring.

Medborgare

 • Kils kommun ska vara en attraktiv kommun att leva och bo i. Kommunen ska ge god service, erbjuda hög tillgänglighet och sätta medborgaren i fokus genom en aktiv dialog. Vi ska åstadkomma detta bland annat genom att
 • ge adekvat hjälp till de medborgare som behöver stöd, ta fram servicegarantier som tydligt visar vilken service och kvalité medborgaren kan förvänta sig samt erbjuda hög kvalité inom alla verksamheter med extra fokus inom vård, omsorg, förskolor och skolor.

Medarbetare

Kils kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna får möjligheter att utveckla sig själva och verksamheten. Medarbetarna är kommunens viktigaste ambassadörer.

Miljö

Samhällsplaneringen ska vara inriktad på hållbar utveckling för miljö och kommande generationer. Detta åstadkommer vi bland annat genom att

 • ställa miljökrav vid upphandling,
 • välja närproducerade och rättvisemärkta livsmedel när det är möjligt,
 • minst 25 % av inhandlade livsmedel ska vara ekologiska,
 • minska energiförbrukningen i kommunens fastigheter och underlätta för ökat kollektivtrafikresande.

De övergripande målen är godkända av kommunfullmäktige 2013-06-18, § 88

Klicka här för att läsa kommunfullmäktiges övergripande mål i pdf.