Fullmäktiges mål 2015-2018

Kommunfullmäktiges övergripande mål anger färdriktningen för alla kommunens verksamheter. Varje nämnd tar fram egna mål utifrån de övergripande målen.

Ekonomiskt perspektiv

Kils kommun ska ha en god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att:

 • Det årliga överskottet ska vara minst 2,5 % av skatter och statsbidrag. 2017-2018 är överskottsmålet 2 %.
 • Från år 2015 ska vi reinvestera (återinvestera i befintligt) med egna pengar.
 • Soliditeten ska öka.
 • All möjlig samordning som innebär kostnadsbesparingar och ökad kvalitet ska genomföras.
  Uppdrag till kommunstyrelsen

Utvecklingsperspektiv

Kils kommun ska vara en attraktiv och framgångsrik kommun med ett gott företagsklimat som skapar fler arbetstillfällen och bidrar till att öka befolkningen. Målet är att vi 2020 ska vara minst 12 500 invånare.

Detta åstadkommer vi genom att:

 • Bostadsområdet Runnevål-Skommita ska vara utbyggt 2016 och bostadsområdena Skommita-Tallåsen och Viksta by utbyggda år 2018.
  Uppdrag till kommunstyrelsen.
 • Detaljplaner för Dikartorp ska vara framtagna senast 2018.
  Uppdrag till miljö- och byggnadsnämnden.
 • Vi ska ha en livskraftig landsbygd med hög attraktionskraft.
  Uppdrag till kommunstyrelsen.
 • Andelen behöriga elever till gymnasiet från Kil ska 2018 vara högst i Värmland.
  Uppdrag till barn- och utbildningsnämnden.
 • Vi ska erbjuda företag konkurrenskraftiga etableringsalternativ.
  Uppdrag till kommunstyrelsen.
 • 2018 ska Kil vara omnämnd som den kommun som har Värmlands främsta näringslivsklimat.
  Uppdrag till kommunstyrelsen.
 • 2018 ska Kil vara omnämnd som en av Värmlands främsta kulturkommuner.
  Uppdrag till kommunstyrelsen.
 • Vi ska senast 2018 ha byggt minst två flerfamiljshus.
  Uppdrag till kommunstyrelsen.
 • Planerna för Centrum, biblioteket och resecentrum ska vara färdiga 2015.
  Centrum, resecentrum och biblioteket ska vara färdigbyggda 2017.
  Uppdrag till tekniska nämnden.
 • Gröna torgets upplevelsepark ska vara klar 2015.
  Uppdrag till tekniska nämnden.

Medarbetarperspektiv

Kils kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som ger medarbetare möjlighet att utveckla sig själva och verksamheten. Medarbetarna är kommunens viktigaste resurs och ska ha kunskap om och arbeta efter de övergripande målen.

Detta åstadkommer vi genom att:

 • Införa punkten Övergripande mål, värdegrund på varje APT och ledningsgruppsmöte för att kontinuerligt följa upp de övergripande målen och få fler att aktivt bidra till ökad måluppfyllelse i det vardagliga arbetet.
 • Alla verksamheter ska från 2016 arbeta med ständiga förbättringar genom förbättringskonceptet LEAN. Förbättringsarbetet ska utveckla ledarskapet och leda till att alla medarbetare år 2018 känner att arbetet är meningsfullt, att de har inflytande och möjlighet att utvecklas.
  Uppdrag till kommunstyrelsen.
 • 2015 ska en Personalförsörjningsstrategi tas fram innefattande en konkurrenskraftig lönepolitik.
  Uppdrag till kommunstyrelsen.
 • 2018 ska kommunens organisation ha utvecklats på sådant sätt att samordning, samarbete och bemötande främjar ett modernt arbetssätt.
  Uppdrag till kommunstyrelsen.

Medborgarperspektiv

Kils kommun ska vara en attraktiv kommun att leva och bo i.

Detta ska vi åstadkomma genom att:

 • Varje verksamhet ska kommunicera sina servicegarantier för att tydligt visa medborgarna vilken service och kvalitet de kan förvänta sig.
 • Ha en snabb och aktiv dialog med medborgarna. "Förenklat helt enkelt" ska vara ledstjärna för alla medarbetare.
 • 2015 ska vi ha bestämt hur vi långsiktigt ska utveckla äldreomsorgen och vad det innebär för biståndsbedömning, antal boenden och valfrihet.
  Uppdrag till socialnämnden.
 • Kommunicera de övergripande målen för perioden 2015-2018 och vår gemensamma värdegrund, det vill säga berätta om det vi vill åstadkomma.
  Uppdrag till kommunstyrelsen.
 • Årligen ha en kulturfest i Kils centrum. Denna ska starta på nationaldagen 2015.
  Uppdrag till kommunstyrelsen.
 • 2018 ska arbetslösheten i Kil minska utifrån 2014 års nivå med prioritet på åldersgruppen 18-29 år.
  Uppdrag till socialnämnden.

Miljöperspektiv

Samhällsplaneringen ska vara inriktad på hållbar utveckling för miljö och kommande generationer.

Detta åstadkommer vi genom att:

 • Ställa krav vid upphandling på att våra leverantörer ska följa svensk djurskyddslagstiftning.
  Uppdrag till kommunstyrelsen.
 • All upphandling ska kunna genomföras på sådant sätt att främst kommunens närmiljö och närproducerat gynnas 2017.
  Uppdrag till kommunstyrelsen.
 • Underlätta för ökat kollektivresande genom att tåg kan nyttjas för pendling där det finns järnväg, busstrafiken förstärks där järnvägen saknas. Resecentrum ska vara byggt 2017.
  Uppdrag till kommunstyrelsen.
 • 2018 ska cykelpendling kunna ske till Karlstad på egen cykelväg.
  Uppdrag till miljö- och byggnadsnämnden .
 • Minst 25 % av inhandlade livsmedel ska vara ekologiska.
  Uppdrag till kommunstyrelsen.
 • Vid samhällsplaneringen ska cykel- och gångtrafikanter gynnas före biltrafik i Kils centrum.
  Uppdrag till miljö- och byggnadsnämnden.
 • Bilfria handelsdagar i centrum av Kil ska vara införda 2017, med start 2016.
  Uppdrag till kommunstyrelsen.

Har du idéer, råd eller synpunkter som kan hjälpa oss att nå våra mål? Lämna dem här,  tack för hjälpen!