Fullmäktiges mål 2015-2017

Kommunfullmäktiges övergripande mål anger färdriktningen för alla kommunens verksamheter. Varje nämnd tar fram egna mål utifrån de övergripande målen.

Ekonomi

Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom:

 • Det årliga överskottet ska vara minst 2,5 % av skatter och statsbidrag
 • Från 2015 ska vi börja amortera på kommunens lån
 • Från 2015 ska reinvesteringar finansieras med egna pengar

Utveckling

Kils kommun ska vara en attraktiv och framgångsrik kommun med ett gott företagsklimat som skapar fler arbetstillfällen och bidrar till att öka befolkningen. Målet är att vi 2020 ska vara minst 12 000 invånare.

Detta åstadkommer vi genom att:

 • Aktivt arbeta med att marknadsföra bostadsplanering och mark för företagsetablering
 • Fortsatt arbeta aktivt med landsbygdsutveckling

Medborgare

Kils kommun ska vara en attraktiv kommun att leva och bo i.

Detta ska vi åstadkomma genom att:

 • Ta fram servicegarantier som tydligt visar vilken service och kvalitet medborgaren kan förvänta sig
 • Arbeta för att utveckla attraktiva och snygga offentliga utemiljöer genom samverkan med privata aktörer
 • Snabb och aktiv dialog med medborgarna

Medarbetare

Kils kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetare får möjligheter att utveckla sig själva och verksamheten. Medarbetarna är kommunens viktigaste resurser

Medarbetarna ska ha kunskap om och arbeta efter de övergripande målen.

Miljö

Samhällsplaneringen ska vara inriktad på hållbar utveckling för miljö och kommande generationer.

Detta åstadkommer vi genom att:

 • Inga giftiga kemikalier eller hormonstörande ämnen ska finnas i kommunens verksamhet
 • Ställa miljökrav vid upphandling
 • Minst 25 % av inhandlade livsmedel ska vara ekologiska
 • Underlätta för ökat kollektivtrafikresande.
 • Öka andelen förnybar bränsle i kommunens fordon och fastigheter
 • Följa Svensk djurskyddslagstiftning och svensk livsmedelslag