Strategiska mål 2019-2022

Kvinnlig bågskytt ses bakifrån, siktar mot måltavla

De strategiska målen anger färdriktningen för alla kommunens verksamheter. Det här är Kils kommuns perspektiv, strategiska mål och strategier för 2019-2022, beslutade av kommunfullmäktige 25 november 2021.

Kils kommuns sätt att styra är baserat på modellen ”balanserad styrning”. Kommunen styrs genom visionen Kil - på rätt spår, samt perspektiven och de strategiska målen som du hittar här nedan.

Klicka på det mål du vill läsa mer om:

Mer information om våra mål och hur vi ska nå dem hittar du här:

Strategisk plan 2019-2022 , verksamhetsplan med budget 2022

Det ekonomiska perspektivet

En ordnad ekonomi är förutsättningen för välfärd och kommunal verksamhet. Det ekonomiska perspektivet är överordnat övriga perspektiv.

Strategiska mål

 • Soliditeten ska återställas till 2019 års nivå senast år 2030.

 • De årliga resultaten skall minst nå 2,5 procent av skattenettot under planperioden.

Strategier för att nå målet

 •  Högsta möjliga kostnadstäckning via taxor och avgifter på konkurrenskraftig nivå.
 • All möjlig samordning som innebär kostnadsbesparingar och bibehållen kvalitet ska genomföras, inom kommunen och tillsammans med andra kommuner.
 • Digitalisering och automatisering skall genomföras.
 • Fastslå lämplig nivå på lånetak/skuldsättningstak för kommunkoncernen.
 • Vi har ett årligt ekonomiskt överskott som skapar utrymme för finansiering av reinvesteringar.

Medborgarperspektivet

Kils kommun är en trygg och attraktiv kommun att leva och bo i. Kils kommun stödjer utbud av både kultur och fritidsaktiviteter i samarbete med föreningslivet.

Strategiska mål

 • Kunder och medborgare är nöjda med den kommunala servicen.
 • Vi har Karlstadsregionens bästa företagsklimat.
 • Vi har underlättat för egenförsörjning.
 • Andelen elever i åk 9 som är behöriga till gymnasiet har ökat.
 • Andelen invånare i arbetsför ålder som varken arbetar eller studerar har minskat.

 Strategier för att nå målen

 • Dialogen med kunderna är aktiv och de får ett gott bemötande.
 • Medborgare vet vilken service och kvalitet de kan förvänta sig.
 • Aktiv medborgardialog med avsikt att synliggöra de kommunala verksamheterna.
 • De strategiska målen och kommunens värdegrund är kända för allmänheten.
 • Vi erbjuder barnomsorg på kvällar, nätter och helger.
 • Vi arbetar aktivt med integration och mot utanförskap.
 • Vi har kvar våra förskolor och skolor på landsbygden.
 • Kommunen arbetar aktivt med föreningarna för att säkra ett gott utbud av kultur, fritid och idrott.
 • Involvera (Civilsamhället) företag och föreningar i Kilsmodellen.

Indikatorer och aktiviteter 2021

 • Andel behöriga elever till gymnasiet.
 • Placering i Svensk näringslivsranking
 • Andel personer med långvarigt ekonomiskt bistånd av totalt antal personer med bistånd.
 • Antal personer som påbörjat arbete/studier jämfört med 2020.
 • Aktiviteter: Införa fler e-tjänster. Införa funktionsnummer som ökar tillgängligheten för kunderna. Utreda möjlighet till löpande kundutvärdering

Medarbetarperspektivet

Kils kommun ska vara en attraktiv arbetsplats som ger medarbetare möjlighet att utveckla sig själva och verksamheten.

Strategiskt mål

 • Medarbetarna är stolta över att arbeta i Kils kommun.
 • Kils kommun tillämpar en tillitsbaserad styrning som bidrar till att medarbetarnas kompetens tillvaratas och utvecklas.

Strategier för att nå målen

 • Sjukfrånvaron bland kommunens medarbetare är lägre än riksgenomsnittet.
 • Medarbetarna i Kil förstår sitt uppdrag och är goda ambassadörer.
 • Vi erbjuder attraktiva anställningsvillkor.
 • Heltid som norm ska gälla alla anställda i Kils kommun utan att kostnaderna ökar.
 • Avslutsintervjuer ska genomföras med medarbetare som slutar en anställning.

Indikatorer och aktiviteter 2021

 • Sjukfrånvaro per verksamhet i procent
 • Andelen korttids-/långtidssjukfrånvaro av totalen
 • Antalet vikarier jämfört med 2019.
 • Vikariekostnad i kronor.
 • Aktiviteter: Införa ny planeringsenhet för bemanning och planering av personal.
 • Införa onboarding (introduktion med mera) för alla nyanställda. Utbildningspaket för chefer för att arbeta med förbättrings- och förändringsarbete.

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Samhällsplaneringen ska vara inriktad på hållbar utveckling för miljö och kommande generationer. Kils kommun ska bidra till förverkligande av Agenda 2030.

Strategiska mål

 • Kil växer i en takt som är hållbar utifrån ekonomiska, sociala och miljömässiga förutsättningar.
 • Befolkningen ökar liksom antalet arbetstillfällen och besöksnäringen.
 • Kils kommun har ett utbyggt nät av gång-och cykelvägar.
 • Kils kommun prioriterar i möjligaste mån närproducerade och ekologiska livsmedel.
 • Hållbar utveckling.
 • Antalet företag har blivit fler.
 • Kil har god tillgång på planlagd mark för bostäder och verksamheter.
 • Kommunalskatten är oförändrad under mandatperioden.

Strategier för att nå målen

 • I nära samarbete med civilsamhället skapar vi förutsättningar för delaktighet.
 • Aktiv dialog med besöksnäringen i kommunen.
 • Kil har tillgång på planlagd mark för bostäder och verksamheter.
 • Vi bygger en ny modern skola i Kils tätort.
 • Vi skapar förutsättningar för nya bostäder i Kils tätort, och på landsbygden.
 • Vi erbjuder mångfald genom att öka antalet alternativa utförare av kommunal verksamhet, i första hand intraprenader.
 • Vi bygger nytt särskilt boende för äldre.
 • Ny teknik, skall användas som tillsammans ger vinster i form av ekonomi, social och miljömässiga resultat på kort och lång sikt.

Indikatorer och aktiviteter 2021

 • Antal invånare.
 • Antal arbetstillfällen.
 • Antal gästnätter.
 • Antal företag per den 31 december.
 • Kronor av skattekrona
 • Aktiviteter: Bygga klart Vikstaskolan. Bygga klart nytt äldreboende Sannerud. Dikartorp, översiktsplan och fördjupad översiktsplan. Revidera bostadsförsörjningsprogrammet.