Balanserad styrning i Kils kommun

Kils kommuns sätt att styra är baserat på modellen ”balanserad styrning”. Kils kommun styrs av visionen och de strategiska målen med perspektiven ekonomi, medborgare, medarbetare och hållbar utveckling.

Vi har strategier för hur vi ska nå de strategiska målen. För att mäta uppfyllelsen av de strategiska målen har vi indikatorer. För varje indikator sätter vi ett operativt mål. Handlingsplaner beskriver vi vad vi ska göra för att nå de operativa målen.

Några centrala begrepp

Vision uttrycker det vi vill uppnå i framtiden.

Perspektiv är viktiga fokusområden.

Strategiska mål, om vi når visionen, var kommer vi då att befinna oss inom respektive fokusområde? De strategiska målen har ett tidsperspektiv på 1-5 år.

Strategier är de kritiska framgångsfaktorerna för att nå de strategiska målen.

Indikatorer är måtten som indikerar vår strategiska styrning, det vill säga hur vi vet om de strategiska målen är på väg att uppfyllas. Till varje mått knyts ett mål, som kan beskrivas som operativt, och är det som ska uppnås inom 0-1 år.

Handlingsplaner beskriver hur planerna ser ut för att nå respektive operativt mål för indikatorerna.

Läs mer om våra mål